Kolokvij (2012-03)


1. aspirin ima pKa= 3,5, kje bo najbolj topen (in zakaj): pri pH=1,5 ali pH=5,5
-pri pH 5,5 ker je prisoten večinoma v disociirani obliki (P)

2. za indikatorje velja:
-Henderson-Haselbalchova enačba (P)
-veliko jih je treba dodati, da se barva razločno vidi (N)

3.Najbolj pogosti 3 elementi v živem svetu:
-C,H,O (imel si še na izbiro N in P)

4. Če je pH krvi previsok:
-ledvica povečajo absorpcijo HCO3- (P)

5. Katere interakcije najbolj vplivajo na odstopanja od Henryjevega zakona
-med topljencem in topilom (P)
-med molekulami topila (N)
-med molekulami topljenca (N)

6. Hemoglobin v krvi poveča topnost 02 (P) (imel si še trditve da ima CO2 zaradi interakcij s topilom v krvi manjšo topnost…)

7. Zakaj se pri prvi vaji ob dodatku K2CO3 etanol in voda ločita v dve fazi?
-ker voda raje tvori vezi s K ioni …. (P)
-ker voda raje tvori vodikove vezi s K ioni…. (N)

8. Dodamo 10^-9 M HCl, kolikšen je pH?
-6,9 (P)
-9 (N)

9. Koordinativna vez je oblika:
-kovalentne vezi (P)

10. pH šibke baze je enak:
-na izbiro si imel formule, s členi Kw, Ka/Kb, c…

11. Če se temperatura poveča se pH + pOH:
-zniža, ker voda bolj disociira (P)

12. Ob dodatku topljenca se temperatura vrelišča zviša, tališča pa zniža

Računskih nalog je dosti malo, skupine so pisale dopoldne dva enaka kolokvija in nato popoldne dva enaka kolokvija, edina razlika med kolokviji sosedov so pomešana vprašanja, zato si lahko med kolegi ogromno pomagate.
Poglejte si 800 vprašanj, tista vprašanja se zelo ponavljajo in jih nisem pisal.