Kolokvij II.

Skenirani stari kolokviji valovanje/atomika.