Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (prav.o_pog._in_nac._opr.mrl._pregl._sluz._1.doc)prav.o_pog._in_nac._opr.mrl._pregl._sluz._1.doc87 kB
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
Povezave: Zbirni podatki in povezave v IUS-INFO RegistruZbirni podatki čistopisa: Prva objava: Uradni list RS, št. 56-2045/1993, stran 2811
Datum objave: 8.10.1993 Veljavnost: od 16.10.1993

Besedilo Seznam prilog

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja naloge mrliško pregledne službe; njeno
organizacijo in delo; dolžnosti in delo zdravnikov mrliških
preglednikov in dokumentacijo, ki jo morajo voditi; obdukcijo in
pokop mrličev ter druga tehnična vprašanja v zvezi z opravljanjem
mrliško pregledne službe.


2. člen

Mrliško pregledna služba ima naslednje naloge:

1. z mrliškimi pregledi ugotavlja nastop smrti oziroma
mrtvorojenost,

2. ugotovi osnovni vzrok in druge vzroke smrti,

3. preiskuje in ugotavlja način smrti in da razvršča smrtne
primere v naslednje skupine po načinu smrti:

A. naravna smrt:

- zaradi starosti

- zaradi bolezni

- zaradi prirojenih napak

- v zvezi s porodom brez sodelovanja druge osebe

B. nenaravna ali nasilna smrt:

- po svoji krivdi - samomor

- po svoji malomarnosti - nezgoda

- po krivdi druge osebe - uboj

- po malomarnosti druge osebe - nezgoda

- brez svoje in tuje krivde - elementarna nesreča itd.

- posebni primeri - nepojasnjena smrt, smrt med operacijo ali med
drugimi zdravniškimi posegi itd.,

4. v primeru suma, da je vzrok smrti nalezljiva bolezen, brez
odlašanja obvesti pristojni območni zavod za zdravstveno varstvo
in sanitarno inšpekcijo,

5. prijavlja organom pregona sum smrti zaradi kaznivega dejanja,
ter pomaga sodiščem in organom javne varnosti pri izsledovanju in
preiskovanju kaznivega dejanja,

6. potrdi smrt in jo prijavi pristojnemu matičnemu uradu,

7. daje zdravniška poročila o osnovnem vzroku in drugih vzrokih
smrti,

8. en izvod zdravniškega poročila o umrli osebi posreduje
območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ki je pristojen za
vodenje evidence o vzroku smrti,

9. v okviru mrliškega pregleda poskrbi, da se opravijo naloge, ki
so v skladu v strokovnimi in raziskovalnimi programi.


3. člen

Mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno pravilno
delovanje občinski organ pristojne za zdravstvo.

Mrliško pregledno službo opravljajo zdravniki, ki so za to
posebej pooblaščeni in usposobljeni. V bolnišnici opravlja
mrliški pregled zdravnik, ki je umrlega zdravil, če ta ni
dosegljiv, opravi po službeni dolžnosti mrliški pregled dežurni
zdravnik.

Zdravnik mrliški preglednik mora pred mrliškim pregledom
pregledati dosegljivo zdravstveno dokumentacijo umrlega.

Za strokovno delo mrliško pregledne službe je odgovoren
strokovni vodja zdravstvenega zavoda, v katerem je zdravnik
mrliški preglednik zaposlen, oziroma vodja oddelka v bolnišnici.

Svojo usposobljenost mrliški preglednik izkaže s potrdilom
Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete in Inštituta za
varovanje zdravja Republike Slovenije, da je opravil ustrezno
usposabljanje.


4. člen

Mrliško pregledno službo zagotovi občinski organ pristojen za
zdravstvo s pogodbo s pristojnim zdravstvenim zavodom ali
zasebnim zdravnikom s pogodbo o koncesiji.

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se uredijo zlasti naslednja
vprašanja:

1. poimensko se določijo zdravniki, ki bodo opravljali mrliško
pregledno službo in določi tudi nadomeščanje v primeru njihove
bolezenske ali druge prizadetosti, odsotnosti ali zadržanosti,

2. višino povračila zdravstvenemu zavodu za delo zdravnika in
koliko od povračila dobi zdravnik od vsakega opravljenega
mrliškega pregleda,

3. območja, na katerem bo posamezen zdravnik opravljal mrliško
pregledno službo,

4. plačevanje obdukcij in transportnih stroškov v zvezi s
postopkom, če vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če
to zahteva iz utemeljenih razlogov zdravnik, ki je bolnika
zdravil.

Če pristojni zdravstveni zavod nima zadostnega števila zdravnikov
za učinkovito in hitro opravljanje mrliško pregledne službe, se
mora dogovoriti z najbližjim zdravstvenim zavodom glede
nadomestnih zdravnikov, pooblaščenih za opravljanje mrliško
pregledne službe.


5. člen

Zdravnik, ki je določen za opravljane mrliško pregledne službe,
ne more odkloniti tega dela, razen če je zaradi zdravstvenega
stanja ali starosti oproščen tudi opravljanja zdravniških obiskov
na domu. Nujen obisk pri bolniku ima prednost pred ogledom
trupla, razen v primeru, če gre za sum na navidezno smrt.

Zdravnikom, določenim za opravljanje mrliško pregledne službe, se
mora izročiti prepis pogodbe iz prejšnjega člena, kar potrdijo s
podpisom.


6. člen

Mrliško pregledno službo oseb, ki umrejo v javnih zdravstvenih
zavodih, opravljajo za to posebej pooblaščeni zdravniki teh
zavodov, sicer pa krajevno pristojen zdravnik, ki je pooblaščen
za opravljanje mrliško pregledne službe.

Pooblastilo za opravljanje mrliško pregledne službe, ki jo
opravljajo zdravniki javnih zdravstvenih zavodov izda minister za
zdravstvo.


7. člen

Vsakdo je dolžan dati mrliškemu pregledniku na njegovo zahtevo
podatke o času, kraju, vzroku, povodu in načinu smrti oziroma
mrtvorojenosti in druge podatke, potrebne za izpolnitev
zdravniškega poročila o umrli osebi in predpisane s tem
pravilnikom.

Za nadzor nad izpolnjevanjem in vodenjem predpisane dokumentacije
je pristojen Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Za strokovno usposabljanje za opravljanje mrliško pregledne
službe sta pooblaščena Inštitut za sodno medicino Medicinske
fakultete in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,
ki izdata tudi ustrezno potrdilo.


8. člen

Občinski organ za zdravstvo vodi evidenco (seznam) vseh mrliških
preglednikov, določenih za vse območje ali samo za posamezna
območja občine. O tem morajo biti seznanjeni tudi organi, ki so
pristojni za vodenje matičnih knjig.

Občinski organ za zdravstvo lahko vsak čas in brez poprejšnje
odpovedi razreši mrliškega preglednika, ki kljub predhodnemu
opozorilu ne opravlja pravilno ali vestno svoje službe. O tem
obvesti zdravstveni zavod, če gre za njegovega zdravnika.


II. OPRAVLJANJE MRLIŠKE PREGLEDNE
SLUŽBE

9. člen

Če smrti ne prijavi zdravnik mrliški preglednik, mora tisti, ki
mora po predpisih o matičnih knjigah prijaviti smrt ali
mrtvorojenost, še pred to prijavo obvestiti mrliškega preglednika
da opravi mrliški pregled in potrdi smrt na predpisanem obrazcu
ter izda zdravniško poročilo o umrli osebi oziroma mrtvorojencu.

Ustno ali pisno obvestilo mora biti sporočeno mrliškemu
pregledniku čimprej, najpozneje pa v dvanajstih urah po zaznanju
smrti oziroma mrtvorojenosti.

O mrtvorojenosti mora obvestiti mrliškega preglednika ne glede na
dolžnost drugih oseb po predpisih iz prvega odstavka tega člena
tudi babica, ki je pri porodu sodelovala ali ki je na drug način
izvedela za mrtvorojenost.


10. člen
Mrliški preglednik mora pregledati vsako truplo oziroma
mrtvorojenega otroka takoj, ko izve za smrt oziroma mrtvorojenca,
najpozneje pa v štiriindvajsetih urah, ob specifičnih klimatskih
razmerah in v gosto naseljenih stavbah najpozneje v dvanajstih
urah, v primeru nenadne ali nasilne smrti pa najkasneje v štirih
urah po tem, ko je za smrt izvedel.

Če je oseba umrla v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem
zdravstvenem delavcu, mora ta zdravstveni zavod oziroma zasebni
zdravstveni delavec obvestiti o obdukcijski diagnozi zdravstveni
zavod, kjer se je bolnik zdravil pred napotitvijo v drug
zdravstveni zavod, oziroma njegovega osebnega zdravnika, ki je
vodil osnovno medicinsko dokumentacijo o umrlem bolniku.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi glede bolnikov, ki so
umrli zunaj zdravstvenega zavoda, če se je pri poznejši obdukciji
ugotovil drugačen vzrok smrti (diagnoza), kot je bil ugotovljen
pri mrliškem pregledu.


11. člen

Mrliški pregled se opravlja praviloma na kraju smrti oziroma
mrtvorojenosti, le če je bilo to zaradi posebnih okoliščin
nemogoče, se lahko opravi pregled v stanovanju pokojnika ali v
mrtvašnici.

Kadar gre za očitno nasilno smrt ali za sum take smrti, trupla ni
dopustno premakniti iz prvotne lege, dokler tega ne dovoli
pristojni sodni organ, javni tožilec, oziroma organ javne
varnosti.

Pred opravljenim mrliškim pregledom se truplo ne sme dati na
mrtvaški oder, prevažati ali pokopati oziroma upepeliti.


12. člen

Mrliški pregled se opravlja po strokovnih navodilih, ki jih izda
minister za zdravstvo na sporazumen predlog Instituta za sodno
medicino Medicinske fakultete in Instituta za varovanje zdravje.


13. člen

Mrliški preglednik mora mrliča oziroma mrtvorojenca skrbno
pregledati po vsem telesu glede vseh znamenj resnične smrti, ki
jih določajo strokovna navodila za opravljanje mrliškega
pregleda.

Posebno pozornost je treba posvetiti sporočilom in znamenjem, ki
kažejo, da je smrt nastopila zaradi kaznivega dejanja ali
nalezljive bolezni.

Kadar gre za sum nasilne smrti ali za nenadno smrt, mora mrliški
preglednik takoj obvestiti organe pregona in jim dati potrebne
podatke zaradi nadaljnjega ukrepanja po zakonu o kazenskem
postopku.

Če gre za sum nasilne smrti mrliški preglednik poskrbi, da se
ohranijo sledovi in predmeti, s katerimi je bilo kaznivo dejanje
storjeno.

Kadar gre za sum nalezljive bolezni, mora mrliški preglednik brez
odlašanja obvestiti območni zavod za zdravstveno varstvo in
sanitarno inšpekcijo.


14. člen

Dolžnost mrliškega preglednika je tudi čimbolj natančno ugotoviti
čas (dan, mesec, leto, uro), kraj in vzrok smrti, pri
mrtvorojencu pa vzrok in okoliščine, v katerih se je porod
izvršil in kdo je pri tem sodeloval.

Če mrliški preglednik glede na okoliščine ne more določiti
natančnega časa smrti, ugotovi čas smrti tako, da določi časovni
interval med urama in datumoma smrti.


15. člen

Mrliškemu pregledu sme prisostvovati dosegljiva odrasla oseba, ki
razpolaga s podatki o umrlemu.


III. DOKUMENTACIJA

16. člen

Mrliški preglednik izda o opravljenih pregledih dokumentacijo na
predpisanih obrazcih, ki sta priloga tega pravilnika.

Zdravniško poročilo o umrli osebi izpolni mrliški preglednik v
ustreznem številu izvodov, in sicer:

- za območni zavod za zdravstveno varstvo, za vnos in obdelavo
podatkov,

- v primeru obdukcije ali odstopa od obdukcije za Inštitut za
patologijo Medicinske fakultete ali patološko morfološke enote
bolnišnic, morajo posredovati podatke območnemu zavodu za
zdravstveno varstvo,

- za inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete oziroma za
zdravnika mrliškega preglednika, pristojnega za območje na
katerem se opravi upepelitev,

- za zdravnika, ki je ugotovil smrt.

Prijavo smrti izpolni mrliški preglednik, in sicer:

- za prijavo smrti na matičnem uradu,

- za prevoznika trupla kot dovoljenje za prevoz umrlega.

Zdravniško poročilo o umrli osebi lahko mrliški preglednik
dopolni na hrbtni strani obrazca s podatki o času pokopa umrlega,
o mrtvorojenosti in o času opravljenega mrliškega pregleda. Tako
dopolnitev mora mrliški preglednik podpisati in datirati.


17. člen

Za mrtvorojenega otroka se po tem pravilniku šteje mrtev plod ne
glede na njegovo težo in dolžino, če je trajala nosečnost 22
tednov in več.

Za živorojenega otroka se šteje in se mora prijaviti smrt - ne
glede na porodno težo in dolžino, na čas trajanja nosečnosti ter
na čas trajanja življenja - vsak plod, ki pri izločitvi iz
materinega telesa diha ali kaže druge znake življenja (npr. bitje
srca, utripanje popkovnice ali vidno gibanje progastih mišic), in
sicer ne glede na to, ali je bila popkovnica prekinjena ali
posteljica še pritrjena.

Za splav (fetalno smrt) se šteje mrtev plod, če je trajala
nosečnost manj kot 22 tednov. Splav je treba prijaviti
pristojnemu območnemu zavodu za zdravstveno varstvo na
predpisanem obrazcu.

Prijavo opravi zdravnik, ki je prvi ugotovil splav. Če gre za sum
kaznivega dejanja, mora o tem obvestiti tudi organe pregona.


IV. OBDUKCIJA

18. člen

Po opravljenem mrliškem pregledu oziroma ugotovitvi, da je oseba
umrla, se mora opraviti obdukcija (sanitarna obdukcija) v
naslednjih primerih:

- če se ne da ugotoviti vzroka smrti,

- na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil,

- če gre za sum nalezljive bolezni,

- na zahtevo pristojnega preiskovalnega sodnika.

Obdukcija se opravi tudi na željo zakonca ali izvenzakonskega
partnerja ali če tega ni, na zahtevo staršev, odraslih otrok
oziroma posvojencev, če gre za umrla starša ali posvojitelje, če
se ne strinjajo z ugotovljenim vzrokom smrti.

Plačnik stroškov obdukcije iz prvega odstavka tega člena je
občinski organ pristojen za zdravstvo, ki mora zagotoviti tudi
tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo (npr. prenašanje, prevoz in
pokop trupla). Če se izkaže, da gre za kaznivo dejanje spadajo
stroški v zvezi z obdukcijo med stroške kazenskega postopka.

Obdukcijo smejo opravljati le za to usposobljeni zdravniki.
Obdukcijo trupel, kjer je podan sum, da je šlo za nalezljivo
bolezen, se sme opraviti samo v pokopališki ali bolnišnični
mrtvašnici oziroma prosekturi.

Obdukciji sme prisostvovati mrliški preglednik.

Če se šele pri obdukciji ugotovi, da je bila smrt posledica
kaznivega dejanja, je treba obdukcijo prekiniti in o tem takoj
obvestiti organe pregona oziroma preiskovalnega sodnika. O vsaki
obdukciji se mora izdelati obdukcijski zapisnik z izčrpno
obdukcijsko diagnozo. V zapisniku morajo biti navedeni vsi
patološki znaki in vzroki smrti. Zapisnik mora podpisati
zdravnik, ki je opravil obdukcijo.


19. člen

Fotografiranje in snemanje mrliških mask pri mrličih, umrlih za
nalezljivo boleznijo ni dopustno, izjemoma je to dopustno z
dovoljenjem in ob navzočnosti za opravljanje mrliških pregledov
pooblaščenega zdravnika, poprej je treba ukreniti vse potrebno,
da se ne prenese nalezljiva bolezen.


V. POKOP

20. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi v skladu z zakonom. Pred
upepelitvijo se obvezno opravi kontrolni mrliški pregled. Pregled
opravi zdravnik mrliški preglednik pristojen za območje, na
katerem se opravi upepelitev.


21. člen

Mrliški pregledniki morajo upoštevati predpise o vodenju matičnih
knjig in navodila ministrstva za zdravstveno, Inštituta za sodno
medicino Medicinske fakultete ter organizacije, ki je pristojna
za statistično obdelavo.


VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČNE

22. člen

Dokler minister za zdravstvo skladno s 6. členom tega pravilnika,
ne izda ustreznih pooblastil, opravljajo mrliško pregledno službo
dosedanji mrliški pregledniki.


23. člen

Dokler ne bodo izdani novi predpisi o matičnih knjigah,
uporabljajo mrliški pregledniki navodilo o vodenju matičnih knjig
(Uradni list SFRJ, št. 42/68), navodilo o spremembi navodila o
obrazcu potrdila o smrti (Uradni list SFRJ, št. 33/68) ter
navodilo o spremembah navodila o obrazcih, na katerih pošiljajo
matičarji statističnim organom statistične podatke (Uradni list
SFRJ, št. 54/69).


24. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
mrliški pregledni službi (Uradni list SRS, št. 15/73).


25. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Priloge
Naziv Opis Tip Velikost (kB)
Obrazec
Zdravniško poročilo o umrli osebi HTM
14,2
Obrazec
Prijava smrti HTM
9,1
********************

(Objavljeno 8.10.1993)

********************