Pisna vprašanja (2012-05)

Pisni socialna 9.5.2012
Tole so približki vprašanj, kot se jih spomnem, prosim dopolnite še ostali.
1. Koliko ljudi spada v okvir največjega javnozdravstveega zavoda na sekundarnem nivoju v sloveniji? 300, 400, 600 ali 700 tisoč
2. Kdo financira javno zdravstvo? (za obkrožit): (obvezno zdravstveneo zavarovanje, država in občina)
3. Kdo zagotovi sekundarno raven zdravstvene mreže: (država), občina, okraj...
4. Obkroži mero, ki opisuje pogostost pojavov: gostota incidence
5. Obkroži mero, ki opisuje povezanost med pojavi: relativno tveganje.
6. S katerim tipom raziskave bi nekaj ugotavljal pri redki boolezni? Imo raziskava s kontrolami (kohortna naj bi bila za pogoste bolezni sodeč po slidi epidemiologije II)
7. Pri kateri starosti folk neha kadit? 20, 30, 40, 50? Odgovora na to nismo našli, večina nas je obkrožila 40
8. Katero družbeno determinanto opisuje opis: več študij je dokazalo ugoden vpliv na zdravje, možen je pa tudi negativen: religija, kultura, vrstniki? kultura?
9. Obkroži neoravilno trditev v zvezi z vrstniki in negativnim vplivom na zdravje.
10. Katero ni TEMLJNI CILJ zdravja v 21. stoletju: enakost v možnostih do zdravja, skrb za zdravje mladih, omejevanje nalzljivih, omejevanje kroničnih bolezni, omejevanje škode povzročene z alko, drogami in tobakom. Zadnja ne spada zraven, ker je to nujna sprememba.
11. Faze starostne standardizacije, manjkala je tretja in jo je bilo potrebno vpisati.
12. Trditve glede politike zdravja, potrebno je bilo obkrožiti pravilno kombinacijo: multisektorska, dolgotrajna...
13. Kdo izvaja strokovni nadzor zdravnikov? - zdravniška zbornica
14. Ko iščemo presečno točko (nekaj v zvezi s presejanjem), katero krivuljo uporabimo (za obkrožit).
15. Kam uvrščamo postavljanje zdravja na dnevni red politikom vseh sektorjev v sklopu promocije zdravja: med temeljna vodila, prednostna področja delovanja, ...
16. Kateri od naštetih ni stalni register: register raka, perinatalni, register o umrlih, CINDI in še en
17. Kakšna je pristranost pri raziskavi s kontrolami pri vprašanjih preteklosti: spomina, ...
18. IZRAČUNAJTE (in zaokrožite na 2 decimalki) letno incidenco. V skupini imamo 40 ljudi, v prvem letu jih9 zboli za boleznijo B, v drugem 3, v tretjem 2... KAkšna je letna incidenca v tretjem letu opazovanja? (ni pisalo stopnja incidence, incidenčno tveganje, samo letna incidenca)
19. Koraki od neznanja do aktivnosti za zdravje, manjkal je tretji: neznanje, znanje/interes, stališče, (prepričanost/zadolžitev), aktivnost, spremmeba vedenja
20. KAtero cepljenje je bilo nazadnje odkrito: HPV (hep B ni biil možnost).
21. K značilnostim je bilo treba pripisati, če se nanašjo na primarno ali sekundarno skupnost
22. Potrebno je bilo povezati stopnje preventive z ukrepi
23. Nekaj za povezat v povezavi z družbenimi determminantami zdravja
4 vprašanja iz seminarjev.
1