Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)

Vprašanja na pisnem izpitu 21.9.2011 in na ustnem slab teden kasneje.
--
PISNI IZPIT 21.9.2011:
- Kdaj je deloval Edward Jenner -> našteta časovna obdobja, pravilno za obkrožit 2. polovica 18. stoletja
- opis HALE, treba je bilo obkrožit, katero mero predstavlja navedeni opis
- nariši demografsko piramido prebivalstva v upadanju (sodček), na črto napiši primer takega prebivalstva (Slovenija)
- izračun pripisljivega deleža, če je delež zbolelih med izpostavljenimi 0,5 in med neizpostavljenimi 0,4 (mislim, da je v starih nalogah narobe – po formulah je (0,5-0,4)/0,5 = 0,2
- na sliki je bil graf iz prosojnic predavanj o raziskavah (Epidemiološke metode II, str.9, graf desno spodaj - prebivalcev s hipertenzijo glede na dohodek po slovenskih regijah) in je bilo treba obkrožit, s kakšno vrsto raziskav dobimo ta graf (jaz sem obkrožila ekološke)
- obkroži kritike definicije zdravja po SZO (več možnosti)
- obkroži, kaj spada v koncept salutogeneze (več možnosti)
- »Zdravje je po tem modelu dinamična značilnost sistema posameznika, skupnosti ter sistema naravnega in družbenega okolja« - obkroži, kateri model zdravja opisuje definicija (=sistemski)
- iz starih – definicije pozitivne in negativne napovedne vrednosti, treba je bilo obkrožit, kaj velja
- obkroži, kdo izvaja finančni nadzor nad zasebniki
- obkroži delež izdatkov za boln.zdravljenje KVS bolezni (21,5)
- obkroži (približni) delež specialistov družinske medicine v Slo (okoli 20)
- katere trditve veljajo za paliativo (več možnosti)
- trditve, ki veljajo za novo javno zdravje (več možnosti)
- kaj spada v preventivno dejavnost dispanzerja za predšolske otroke (več možnosti)
- kaj velja za družbo (več možnosti)
- kaj velja za popis prebivalstva (več možnosti)
- obkroži glavno značilnost velikih JZ problemov (=lahko vplivamo z JZ ukrepi)
- podana definicija socialne mreže, za obkrožit kateri pojem je predstavljen
- kaj spada med neposredne stroške (več možnosti)
- v katerih primerih bo prevalenca bolezni rasla (več možnosti)
- shema iz prosojnic predavanj (epidemiologija II) – tista, pri kateri je dejavnik A nujen, a ne zadosten pogoj za razvoj bolezni – in je bilo potreb treba obkrožit pravo definicijo
- eno od starih vprašanj o registrih/popisu prebivalstva
- 3 vprašanja iz seminarjev 2010/11

USTNI: čez 6 dni, prijetna izkušnja, prof. Zaletel-Kragelj prijazna in razumevajoča do neznanja definicij
- Socialni marketing (na primeru »kajenje med mladimi«)
- Tri glavna načela promocije zdravja (zagovorništvo, omogočanje, posredništvo + opis)