Pisna vprašanja (2010-04-14)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (soca-test-14.4.10-.doc)soca-test-14.4.10-.doc67 kB
večina starih vprasanj nekaj pa tudi novih:

1. Skandinavski znanstveniki so na podlagi pregleda 500 znanstvenih člankov in s pomočjo koncepta salutogeneze dali teoretično podlago enemu izmed sodobnih pristopov v javnem zdravju.kateremu? PROMOCIJA ZDRAVJA

2.kako imenujemo stopnjo socialne povezanosti, ki obstajav posamezni skupnosti in se nanasa na odnose med člani skupnosti, ki vzpovstavljajo socialne mreze, norme in zaupanje?
a)socialna povezanost
b)socialno mrezenje
c)prijateljstvo
d)SOCIALNI KAPITAL

3.imel si narisan graf, na abscisi je bil BDP drzav,na ordinati pa mislim da incidenca srčnozilnih bolezni ali nekaj podobnega.Vprasanje se je glasilo s kaksno vrsto epidemioloska preiskave pridemo do tega grafa?
a)ekoloske
b)PREGLEDNO PRESEČNE
c)terenske preiskave
d)preiskava primerov s kontrolami

4.Koliksen delez finančnih sredstev za bolnisnično zdravljenje in za zdravila prirpisemo boleznim obtočil v SLO?

a)40,5
b)37,5
c)31,5
d)29,5
E)21,5

5.Kaksne vrste pregled je organiziran pregled določene skupine, pri kateri isčemo bolezni in okvare k katerim je ta skupina nagnjena?

a)vsaki preventivni pregled
b)kurativni pregled
c)SISTEMATSKI PREGLED---------------------------------------------


1. »Predstavlja stopnjo socialne povezanosti, ki obstaja v posamezni skupnosti. Nanaša se na odnose med člani skupnosti, ki vzpostavljajo socialne mreže, norme in zaupanje.« Kako poimenujemo ta pojem? Socialni kapital (našteto še socialna povezanost, prijatelji, ekonomski kapital)

2. Kaj prikazuje vsota površin A + B na grafu (4.13 na str. 152)? - pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu

3. S katerim tipom epidemioloških raziskav dobimo naslednji graf?


(možni odgovori: presečne raziskave, terenske raziskave, longitudinalne raziskave, študija primerov s kontrolami ..)

4. Slika (DA + DB + DC privedejo do B) – dejavnik A ni zadosten a je nujen za nastanek in razvoj pojava B

5. Kolikšna je splošna umrljivost v Slo? 800/100000

6. Kolikšna je umrljivost za možgansko-žilnimi bolezni? 60/100000

7. Kateri od naslednjih projektov so že zaživeli ali vsaj delno zaživeli v Slo? Zdrave šole, zdrava mesta, zdravi vrtci, zdrave bolnišnice

8. Odstotek sredstev, porabljenih za bolnišnično zdravljenje in zdravila za bolezni srca in ožilja? 21,5\%

9. Naštej skupine naravnih dejavnikov tveganja

10. Čemu bi lahko koncept salutogeneze pomenil teoretično podlago? (Promociji zdravja)

11. Kaj vpliva na incidenco? Daljše trajanje bolezni, umrljivost, boljše diagnostične metode, večja dovzetnost za dejavnike tveganja


12. Značilnosti klasičnega in novega javnega zdravja – označi

13. Poveži stolpca med seboj
primarno-primarna raven preventive……………….
primarna raven preventive…………………………..cepljenje medicinskega delavca proti HepB
sekundarna raven preventive………………………..individualno odkr. in sledenje art. hipertenzije
terciarna raven preventive…………………………..rehabilitacija po možg. kapi (al nekej takega)

14. Kdo v Slo pripravlja zakone o zdravju?
- Ministrstvo za zdravje
- Vlada
- Zdravstveni svet
- ….

15. Kateri zakon vsebuje določila o specializaciji?
- Zakon o zdravniški službi
- Zakon o zdr. varstvu in zdr. zavarovanju
- …

16. Značilnosti Bismarckovega modela
- Temelji na načelih medsebojne solidarnosti
- Cene zdr. storitev se oblikujejo po tržnih zakonitostih
- Omogoča dostop do zdr. storitev vsem, ne glede na njihovo zavarovanje
- Še en pravilen...

17. Kdo je imel na našem ozemlju pa tudi drugod velik vpliv na razvoj sodobnega javnega zdravja in je zapisal, da mora biti zdravnik socialni delavec? Andrija Štampar

18. Obkroži demografske pojave ( rojstvo, rodnost, poročnost, razveza, selitev)

19. Opazujemo skupino 40 opazovancev; v 1. letu jih zboli 10, v drugem 6, v tretjem 2 in v četrtem 2. Izračunaj incidenco bolezni v 2. letu! (6/30=0,2)

20. Tveganje za razvoj bolezni pri izpostavljenih je 0,5, pri neizpostavljenih pa 0,4. Izračunaj delež tveganja, ki ga lahko pripišemo izpostavljenosti dejavnikom tveganja! (PD= (0,5 – 0,4)/0,4 = 0,25)

21. Katera vrsta revščine je če temelji na odgovorih posameznikov o njihovem dohodkovnem položaju ali njihovih potrebah? Subjektiva revščina

22. Kateri med naštetimi cilji strategije Zdravje v 21. stoletju ne spada pod nujne spremembe?
- zdravo življenje
- zdravo in varno fizično okolje
- zdravo bivalno okolje
- odgovornost vseh družbenih sektorjev za zdravje
- pridobivanje sodelavcev za uresničevanje strategije


23. Za kateri pregled velja naslednja značilnost: »so predpisani za določena starostna obdobja z natančno predpisanimi vsebinami pregleda, ki so določene na z dokazi podprti zdravstveni problematiki ciljne populacije. Izvaja se z namenom aktivne skrbi za ohranjanje zdravja zaradi pravočasnega odkrivanja zdravstvene problematike in izvedbe ozaveščanja ciljnih populacij.
- Sistematski pregled
- Kurativni pregled
- Namenski pregled

24. Kakšen ukrep uporabimo, če posameznik še ni zbolel, je pa uvrščen v skupino oseb, ki so potencialno dovzetne za delovanje škodljivih dejavnikov iz okolja, ali pa bo izpostavljen delovanju škodljivega dejavnika?
- Terapevtski
- Splošni
- Profilaktični
- rehabilitacijski

25. Kaj ne bi uvrstil v sistem zdravstvenega varstva?
- Storitev se zahteva, je medicinsko utemeljena, se uporablja
- Storitev se zahteva, ni medicinsko utemeljena, se ne uporablja
- Storitev se ne zahteva, ni medicinsko utemeljena, se ne uporablja.
- Storitev se zahteva, je medicinsko utemeljena, se ne uporablja.
- Storitev se ne zahteva, je medicinsko utemeljena, se uporablja.

26. Kaj je v epidemioloskem smislu dogodek, ki vpliva na drug dogodek?
Odg. Izpostavljenost

27. Znacilnosti demografske piramide, ki ima obliko sodcka? Odg: takega ima Slovenija, ima malo stevilo mladega in več starega prebivalstva. Prebivalstvo je v upadanju.


28. – 30.
Vprašanja iz seminarjev:
- Katera od naštetih je ustrezna definicija telesne dejavnosti za krepitev zdravja?
- Kateri projekt deluje v Evropi že od l. 1993 (v Slo od 2008), katerega ena prim. nalog je izobraževanje prostitutk?
- Katere podatke vnašamo v register raka?