Pisna vprašanja (2009-09-16)

1.Kdo je na podlagi svojih raziskav takratni vladi uspešno predlagal
higienske in socialne reforme?
a.Alfred Grothjan
b.Jueles Guerin
c.John Snow
d.Rudolf Yirchow

2.Lastnosti z dokazi podprtega javnega zdravja v primerjavi z dokazi
podprto klinično medicino.
a.Moč dokazov je manjša.
b.Prepričljivost dokazov je večja.
c.Na rezultate je treba čakati dolgo.
d....

3.Skupino 40 ljudi spremljaš 4 leta in opazuješ pojavljanje bolezni X.
Prvo leto jih zboli 10, drugo leto 6, tretje leto 2 in četrto leto 2.
Kolikšna je kumulativna incidenca za vsa štiri leta?

4.V katerem obdobju bolezni se nahaja okno možnosti?

5.S katerimi merami pogostosti lahko gledamo pogostost bolezni X.
a.relativnim tveganjem
b.incidenčno mero
c.prevalenčno mero
d.razmerjem obetov
e.pripisljivim tveganjem

6.V katero veliko skupino mer spadajo PYLL, DALY, HeaLY, QUALY?

7.Kater temeljni dokument, ki je pomemben za družbo določa tudi
pravice ljudi za zdravje? (nekaj takega je bilo, žal se ne spomnim
natančno)

8.Kater dokument SZO je najbolj pomemben za promocijo zdravja in kaj
so njegove značilnosti?

9.V kateri ekonometrični metodi uporabljamo mero QALY?
a.metoda analize učinkovitosti glede na stroške
b.metoda analize koristnosti glede na stroške
c.metoda analize uporabnosti glede na stroške
d.metoda analize zmanjševanja stroškov

10.Kater program, ki je bil uspešen, je temelj CINDI? (nekaj takega je
bilo, zdi se mi da so hoteli Severno Karelijo)

11.Kateri kriterij kakovosti zdravstvenega sistema predstavlja odnos
med zdravnikom in pacientom?
a.zadostnost
b.dostopnost
c.sprejemljivost
d.popolnost
e.odgovornost poslovanja

12.Katera sodobna modela zdravja sta povezana z konceptom vzgoje za
zdravje?

13.Kaj je problem ko izvajalci pretirano izvajajo zrdavstvene storitve
kot da so brezplačne? (nekako tako je bilo)

14.Kaj je skrajna oblika pristranosti časa trajanja pri presejalnih
testih?

15.Kateri procesi vplivajo na dinamiko prebivalstva?

16.Kateri model pojasnjuje zdravje poleg s patološkimi in fiziološkimi
procesi tudi z vedenjskimi dejavniki tveganja?
a.vedenjski model
b.biopsihosocialni model
c.biomedicinski model
d.adaptacijski model
e.sistemski model
(za to vprašanje se mi zdi da je bilo:)
-----------------------------------------------


V oklepajih niso pravilni odgovori, ampak naštete možnosti, ki sem se jih spomnila)

1. Kateri zdravnik je proučeval epidemijo in na podlagi tega predlagal takratni vladi higienske in socialne reforme? (pazite, ni Snow!!! Odgovor je Virchow, čeprav je bil tudi Snow na seznamu! str. 7)

2. Katere so značilnosti sodobnega javnega zdravja? (medsektorsko delovanje, zdravje je odsotnost bolezni, epidemiološke metode, preventiva in promocija zdravja itn, str 11)

3. Značilnosti z dokazi podprtega javnega zdravja (klinični poskusi, moč dokazov večja, prepričljivost dokazov manjša, čas od ukrepov do rezultatov krajši lahko z njim analiziramo stroške bremena, str 34)

4. Kateri model zdravja upošteva zdravi način življenja, ali nekaj takega (adaptacijski, vedenjski, biopsihosocialni... str 45)

5. V kateri del naravnega poteka bolezni uvrščamo okno možnosti? (predklinično obdobje, klinično, okrevanje...str 53 in str 331)

6. Salutogeneza - s čim je povezana? (kontinuum zdravja, je osnova za biomedicinski model zdravja... str 55)

7. s katerim modelom zdravja so povezani determinante zdravja? (sistemski, biopsihosocialni, biomedicinski ... str 60)

8. S katerimi merami pogostosti pojavov lahko opišemo pojav rakavih bolezni (prevalnečne, incidenčne, relativno tveganje, razmerje obetov, pripisljivi delež. POZOR: od vseh naštetih so samo incidenčne in prevalenčne mere POGOSTOSTI, ostalo so mere povezanosti med pojavi in mere potenc. učinka, str 116).

9. Naštej demografske pojave (za napisat str 143)

10. V katero od ekonometričnih metod spada QALY? (metoda analize učinkovitosti, metoda analize koristnosti...str 149)

11. V katero veliko skupino mer spada PYLL, DALY pa še nekaj (za napisat, str 153)

12. Katero od raziskav bi naredil, če bi želel ugotoviti stanje bolezni v tem trenutku (ekološke, primerov s kontrolami, kohortne, pregledno presečne...)

13. V kateri sistem zdr, varstva bi uvrstil model varstva, kjer med različnimi zavarovalnicami zbiraš programe (Bismarckov, komercialni, Beveridgeov...str 173)

14. Ketri kriterij zdr. varstva je izpolnjen, če bolnik reče, da se je primerno sporazumel z zdravnikom? (zadostnost, dostopnost, primernost, sprejemljivost, kontinuiteta, str 180)

15. Kateri temeljni akt obredeljuje tvarine temeljnega pomena in tudi ureja zdravstveno ureditev države? (za napisat, str. 182)

16. Kako bi z medicinskega stališča ocenil željo bolnika po zdr. storitvah kot zahtevo? (za napisat, str- 186)

17. Kako se reče če izvajalci pretirano izvajajo navidezno prezplačne storitve? (za napisat, str. 200)

18. V katero raven zdr. varstva spada projekt zmanjševanja incidence kardio-vaskularnih bolezni v Sloveniji, ki se izvaja od leta 2001? (za napisat)

20. Opredeli raven preventive: ciljna skupina so ogrožene, a vsaj navidez zdrave skupine prebivalstva, za katere predpostavljamo, da so občutljive ali izpostavljene dejavniku tveganja in da so za boleznijo, ki jo iščemo, morda tudi že zbolele? (primarno-primarna, primarna, sekundarna, terciarna. str. 253)

21. Lastnosti politike zdravja )kratkoročna, večsektorska, omogoča zdr. dejavnost... str 284)

22. Katera listina je bila začetek promocije zdravja? Naštej njene cilje (str 289)

23. Kateri projekt CINDI deluje po načelu te listine? (ali nekaj takega, ne spomnim se natančno. str. 302)

24. Katero cepljenje je, če cepimo ljudi, ki so zboleli za neko drugo boleznijo zato, da se jim poveča odpornost? (selektivno, redno, elektivno)

25. Eno ful čudno vprašanje v zvezi s presejanjem, nekaj v zvezi z length-time bias, tako glupo zastavljeno, mislim da večina od nas ni vedela kaj bi sploh radi od nas. str 334)

26., 27., 28., 29. - vprašanja iz seminarjev, vsa iz seznama vprašanj za leto 08-09, ki so na MS.

Enega vprašanja se žal ne spomnim :(