2006-02-01 Pisna vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (izpit_1.2.2006.doc)izpit_1.2.2006.doc37 kB
1. V Kateri zakon opisuje zdravnikovo dejavnost... – Zakon o zdravstveni dejavnosti

2. Naštej vsaj tri naravne nesreče v Sloveniji. - poplave, potresi, toča, suša...

3. V katero regijo WHO spada Slovenija in kje je sedež te regije. - Regionalni urad za Evropo, sedež v Kopenhagnu

4. Na kratko opiši sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji od državne do lokalne ravni. - gl. predavanje Sistem zdrav. Zavarovanja, Marjan Premik, shema

5. Na kratko opiši sekundarno zdravstveno dejavnost. Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni obsega specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost.
oz. Sekundarna raven zdravstvene dejavnosti je tista, pri kateri je bil bolnik napoten na pregled k specialistu ali neposredno na zdravljenje v bolnišnico (slednje je redkejše).

6. Kaj je »demografska luknja« - razlika v prebivalstvu, ko več ljudi umre kot se jih rodi ()

7. Kdo mora v Sloveniji soglašati z izvedbo vsake raziskave, v kateri so udeleženi njeni prebivalci - Republiška etična komisija.

8. Kdo sprejema zakone v Sloveniji - Državni zbor.

9. Kaj je 5. cilj Healt 21 – zdravo staranje

10. V kateri fazi je možno zgodnje odkrivanje bolezni – v predklinični

11. Kaj nam omogoča spoznati odstotek primerov neke bolezni, kiga lahko pripišemo vlogi proučevanega dejavnika tveganja.... – pripisljivo tveganje (knjiga, stran 72)

12. Od 21 zbolelih jih 7 umre. Kaj je to – smrtnost, specifična smrtnost, še nekaj pa se ne spomnim... ()

13. Kako imenujemo obdobje epidemiološkega prehoda, v katerem se podaljša pričakovana življenjska doba, ob tem pa kakovost življenja vzporedno ne raste – obdobje zadrževanja kronično – degenerativnih bolezni

14. Kateri cilj ne sodi v skupino nujnih sprememb Health 21 – so našteti, primerjaš z zapiski, obkrožiš nepravilnega...

15. Kaj ne velja za javnozdravstvene probleme prebivalstva – je našteto, primerjaš z zapiski, obkrožiš nepravilnega...

16. Kaj ni prav o splošnem socialnem zdrav. zavarovanju
a) prispevki oz. premije se delijo enakopravno med delodajalci in delojemalci
b) zajeti so vsi državljani – velja splošna obveznost in pravica biti zavarovan
C) zavarovalec je tisti, ki postavlja pogoje, omejitve in raven kritja glede na oseba tveganja

17. Katero izmed treh meril ekonomike v zdravstvu upoštevamo, kadar ob omejenih sredstvih delamo dobro, kolikor je mogoče
a) pravičnost
b) uspešnost
c) učinkovitost

18. Na kateri ravni zdravstvene vzgoje so ciljna skupina prebivalci z visokim zdravstvenim tveganjem
a) na primarni
B) na sekundarni
c) na terciarni

19. Naštej vse, ki so akterji v varovanju zdravja. – Država, stroka, posameznik ...()

20. Kaj ni načelo promocije zdravja – je našteto, primerjaš z zapiski, obkrožiš nepravilnega...

21. V katero vrsto virov spada perinatalni informacijski sistem – med stalne vire

22. Katero raziskavo uporabljamo, če je pojav redek – preiskava s kontrolami ()

23. Naštej 4 možne dokaze vzročnosti. – časovno sosledje dogodkov, biološka verjetnost, moč povezanosti, specifičnost...

24. Pristranost pri raziskavah s kontrolami. – pristranost spominjanja ()

25. Raziskave, kjer je opazovana enota skupina in ne več posameznik. – ekološne raziskave ()

26. Nekaj v zvezi s pristranostjo ()

27. – 30.
Tabela...
Zboleli/izpostavljeni da Ne
Da 10 20
ne 50 100
Številke so večje, tako da je priporočljivo, da imate s seboj kalkulator. Izračunaš pa obete, da zbolijo izpostavljeni, da zbolijo neizpostavljeni, razmerje obetov, razmerje med...


Za odgovore ne jamčim, še posebej za tiste, ki so označeni z (). 
Večina vprašanj se nanaša na prosojnice, ki so v fotokopirnici na onkotu ali pa na internetni strani
http://pelin.mf.uni-lj.si/javnozdravje/studenti/dodiplomski/socmed/medicina_index.htm
Pa na knjigo Uvod v epidemiologijo od Premika ne pozabite! Predelajte tudi stara vprašanja. Pa veliko sreče in znanja!