Izpiski iz učbenika Celična biologija

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Celična biologija - izpiski iz učbenika.docx)Celična biologija - izpiski iz učbenika.docx150 kB

Izpiski iz učbenika Celična biologija. Zajemajo več ali manj celotno snov iz učbenika. Besedilo zapisano ležeče predstavlja snov, ki je v učbeniku v okvirčkih.

--

1. Celične membrane................................................................................................................... 2

Lipidi........................................................................................................................................ 2

Ogljikovi hidrati........................................................................................................................ 2

Proteini.................................................................................................................................... 3

Membranska viskoznost/fluidnost............................................................................................ 3

Membranske domene, rafti, celična polarnost......................................................................... 4

2. Povezovanje celic..................................................................................................................... 4

Molekule medceličnih povezav................................................................................................. 4

Vrste medceličnih povezav....................................................................................................... 5

Medceličnina in bazalna lamina............................................................................................... 7

Prehajanje snovi skozi celične membrane................................................................................ 9

Vrste transportov skozi membrano......................................................................................... 10

Sklopljen transport v polariziranih celicah.............................................................................. 11

3. Prenos sporočil znotraj celic in med njimi............................................................................... 12

Celični površinski receptorji in signalne molekule.................................................................. 13

Poti znotrajceličnega prenosa sporočil................................................................................... 13

4. Citosol in citoskelet................................................................................................................ 14

Aktinski filamenti (mikrofilamenti)......................................................................................... 15

Intermediarni filamenti.......................................................................................................... 19

Mikrotubuli............................................................................................................................ 20

5. Mitohondriji........................................................................................................................... 24

6. Peroksisomi........................................................................................................................... 26

7. Znotrajcelične poti makromolekul in membran; transport mešičkov...................................... 27

Usmerjanje in razvrščanje proteinov, kodiranih na jedrni DNA............................................... 27

Principi usmerjenega transporta mešičkov............................................................................ 28

Oblikovanje različnih vrst mešičkov s plaščem na citosolni strani........................................... 29

Sidranje in zlivanje mešičkov.................................................................................................. 30

8. Endoplazemski retikulum – gradnja in preverjanje zgrajenega................................................ 30

Signalno zaporedje in SRP....................................................................................................... 31

Način vgraditve proteinov v membrano, ER-transmembranski proteini.................................. 32

Modificiranje proteinov v lumnu ER........................................................................................ 32

Gladki ER – kopičenje kalcija in razstrupljanje......................................................................... 33

Sinteza lipidov........................................................................................................................ 34

9. Golgijev aparat – dograditev in razvrščanje snovi................................................................... 34

Zgradba in vloga golgijevega aparata...................................................................................... 34

Transporti v GA....................................................................................................................... 35

10. Lizosomi in razgradnja snovi................................................................................................. 36

Nastanek lizosoma in molekularna zgradba............................................................................ 36

Lizosomi – stičišča razgradnih poti.......................................................................................... 36

11. Sekrecijska in endocitotska pot............................................................................................ 37

Eksocitoza.............................................................................................................................. 37

Endocitoza.............................................................................................................................. 38

Vstop patogenov v celico........................................................................................................ 41

12. Jedro.................................................................................................................................... 43

Zgradba jedra......................................................................................................................... 43

Selektivni transport proteinov skozi jedrni porni kompleks..................................................... 44

Jedrce.................................................................................................................................... 45

13. Kromosom............................................................................................................................ 45

Količina DNA v kromosomih.................................................................................................... 45

Ureditev DNA v kromosomih................................................................................................... 46

Dolžina telomer, staranje in bolezni človeka.......................................................................... 47

Metafazni kromosom.............................................................................................................. 47

Heterokromatin in evkromatin............................................................................................... 47

Avtosomi in kromosoma X in Y................................................................................................ 48

14. Gen in genom....................................................................................................................... 49

15. Delitev jedra in celice – celični ciklus.................................................................................... 50

Faze celičnega ciklusa............................................................................................................ 50

Interfaza............................................................................................................................. 51

Mitoza................................................................................................................................ 52

Delitveno vreteno.................................................................................................................. 52

Regulacija in nadziranje (kontrola) poteka celičnega ciklusa.................................................. 53

Citokineza.............................................................................................................................. 55

Matične celice........................................................................................................................ 56

Staranje celic......................................................................................................................... 57

Celična senilnost................................................................................................................ 57

16. Mejoza................................................................................................................................. 59

Splošna dejstva o mejozi........................................................................................................ 59

Rekombinacija v mejozi.......................................................................................................... 61

17. Klične celice in diferenciacija spola...................................................................................... 62

Potek diferenciacije spola...................................................................................................... 62

Diferenciacija genitalij........................................................................................................... 65

18. Gametogeneza..................................................................................................................... 66

Spermatogeneza.................................................................................................................... 66

Oogeneza............................................................................................................................... 67

19. Oploditev............................................................................................................................. 67

Interakcija med jajčecem in semenčico.................................................................................. 68

Spremembe v jajčecu in njegovo aktiviranje po oploditvi........................................................ 68

20. Apoptoza – celična smrt........................................................................................................ 69

Splošno o apoptozi................................................................................................................. 69

Celični površinski receptorji in ligandi.................................................................................... 70

Zunanja in notranja apoptotska pot....................................................................................... 71

Citokini in rastni faktorji......................................................................................................... 71

Usoda apoptotske celice........................................................................................................ 71

21. Celice imunskega sistema in poglavitni geni, udeleženi v imunskem odzivu......................... 72

Dvoje vrste limfocitov............................................................................................................. 72

Nastanek funkcionalnega zapisa za kodiranje imunoglobulinov.............................................. 74

Celični imunski odziv in limfociti T........................................................................................... 75

Dopolnitve in poglobitve vedenja o celicah udeleženih v imunskem odzivu............................ 77

22. Rakava celica....................................................................................................................... 80

Celično biološke značilnosti rakave celice.............................................................................. 80

23. Kromosomske nepravilnosti................................................................................................. 81

Številčne kromosomske nepravilnosti.................................................................................... 81

Preureditve kromosomske zgradbe – strukturne kromosomske nepravilnosti........................ 82

24. Mendelovi zakoni dedovanja, kromosomska teorija dednosti in odstopanja........................ 83

Monogenska dedovanja......................................................................................................... 83

Mendelski rodovniki in različne vrste dedovanj...................................................................... 84

25. Genomsko vtisnjenje in uniparentalna disomija.................................................................. 86

Genomsko vtisnjenje.............................................................................................................. 86

Uniparentalna disomija......................................................................................................... 86

26. Mitohondrijsko dedovanje................................................................................................... 86

Mitohondrijska DNA in njena usoda po oploditvi.................................................................... 86

Značilnosti mitohondrijskega dedovanja................................................................................ 87