Ustna vprašanja - prof. Strle

o Lizosomi
o Celične osnove mendlovih zakonov in veljavnost zakonov
o Celični ciklus(kontrola, potek, ciklini in kinaze, mpf, rb protein)
o endomitoza ter endoreduplikacija
o anevploidija (v 1. in 2. mejotski & v mitotski delitvi, razlika med anevploidijo in poliploidijo)
o receptorji, efektorji (fosfolipaza c, adenilat ciklaza)
o Glikoproteini in glikolipidi v celični membrani kot receptorji (poveš o eritrocitu (še nekaj malenkosti o krvnih skupinah, pa potrebno je vedeti da gen kodira encim, ki doda sladkor), pa selektine omeniš, kje poteka glikolizacija proteinov (ER), kje lipidov (GA), kako so lahko vezani
sladkorji na proteine)
o Mikrohimerizem, miksoploidija in zarodni ter somatski mozaicizem
o Avtosomno dominantno dedovanje
o Kontraktilni obroč
o CAM
o G1 faza
o Mutacije
o Membrana
o X vezano recesivno dedovanje
o Ekstracelularni matrix
o Kromosomske mutacije
o Zgradba in mehanizem gibanja bička oz. migetalke.
o Centriol in bazalno telesce.
o Vzroki in posledice negibljivosti bičkov oz. migetalk.
o Spolno vezano - X vezano recesivno dedovanje
o Homozigotnost, heterozigotnost in hemizigotnost.
o Zapis na kromosomu X.
o Zakonitosti dedovanja.
o Dedovanje hemofilije.
o Klonska inaktivacija kromosoma X.
o MAP proteini
o Alelno izkljucevanje
o ER in vse možno v povezavi z njim. Sinteza na ER, kotranslacijski, posttranslacijski transport, vgradnja proteinov, vloga gladkega ER,
o Faze CC
o Stop kontrolne točke
o Avtosomno dominantno dedovanje, katere bolezni, zakonitosti, dominantna homozigotna letalnost, penetranca in kaj ekspresivnost.