Pisna vprašanja (2013)

Pisni izpit biologija celice
abcd vprašanja imajo več možnih odgovorov, sicer so pa vprašanja za dopolnit ali prosto odgovorit ali navesti pravilen vrstni red ali za obrožit prav/narobe ali pa za obkrožit pravilno besedo.

1. Inducirane pluripotentne matične celice nastanejo iz _______ (nepluripotentnih matičnih celic kot so odrasle somatske celice)

2. Kaj je penetranca?

3. Podaj primer penetrance odvisne od spola! (BRCA2 – ženske imajo večjo penetranco kot moški)

4. Opiši, zakaj je pri sledečih primerih povečana mitoza v jetrih!
-Kronični alkoholik
-Rak jeter

5. Družinska hiperholesterolemija se deduje _____(avtosomno dominantno)

6. Jedrno lamino sestavljajo ____ (lamini A,B,C + laminski receptorji?)

7. Glukoza se absorbira v črevesne celice preko proteina ____ (SGLT1), ta transport poganja __(Na+), kar omogoča ___(Na+/K+ črpalka). Iz črevesnih celic gre s pomočjo ____(GLUT2 kanalčka)..

8. Aktinski filamenti so iz (koliko)___ (2??) protofilamentov. Alfa aktinin povezuje aktinske filamente v ____ snope.

9. Za X vezano recesivno dedovanje ne velja 2. Mendlov zakon. P/N

10. Starševsko vtisnjenje genov razloži, kako imata lahko 2 osebka z istim genotipom različna fenotipa. P/N

11. Še eno od starševskega vtisnjenja genov, trditev je bila, da je večina genov utišanih po očetovi strani, kar sem obkrožil za nepravilno, ker je nabrž od mame utišanih toliko genov kot od očeta.. (P/N)

12. Še ena od starševskega vtisnjenja genov, nekako tako: Metilacije promotorske regije lahko izjemoma spodbudijo izraženje genov. P/N

13. MHC 2 so na vseh somatskih celicah P/N (N)

14. MHC 2 prepoznajo T celice pomagalke P/N (P)

15. Lokacija kromatina vpliva na izražanje genov P/N (P)

16. Pri mitohondrijskih genetskih boleznih so hčerinske celice različno prizadete, zaradi nemendelskega asimetričnega razporejanja genov. P/N (P)

17. Očetovi geni skrbijo za rast zarodka, materini pa za rast placente. P/N (N)

18. Avtosomne dominantne bolezni so ponavadi zaradi mutacij strukturnih proteinov P/N (P).

19. Pri ahondroplaziji je mutiran receptor za fibloblastni rastni faktor 3, zaradi česar je vedno aktiven. P/N (P)

20. Na kakšne načine lahko mutacija gena LDLR povroči nefunkcionalnost receptorja za LDL?

21. Katere reakcije potečejo v oocitu, da se prepreči polispermija?
a) depolarizacija plazmaleme
b) odstrani se ZP3 iz zone pelucide
c) oocit secernira ZP3
d) upočasni prodor spermijev

22. Napiši pravilen vrstni red pri poteku signalizacije adrenalina do aktivacije glikogen fosforilaze! Dani pojmi in upam, da pravilen vrstni red:
Adrenalin->membranski receptor->G protein-> adenilatna ciklaza-> ciklični AMP-> -> kinaze-> citosolni receptor-> prepisovanje glikogen fosforilaze-> glikogen fosforilaza

23. Pravilno razvrsti pojme po vrsti za potek apoptoze:
Pomanjkanje rastnih faktorjev-> aktivacija proapoptotskih proteinov Bcl družine -> sproščanje citokroma c iz mitohondrijev-> razgradnja DNA -> oblikovanje apoptotskih teles24. Fluidnost membrane povečajo:
a) MK z dolgimi verigami
b) več sfingolipidov
c) višja temperatura (P)
d) nenasičene MK (P)
e) odvzem holesterola iz področij, ki so bogata s sfingozinom (P?)


25. Naloge tesnih stikov:
a) preprečujejo prehod molekul med apikalno in bazolateralno membrano (P)
b) preprečujejo prehod molekul med bazalno in lateralno membrano
c) preprečujejo prehod molekul iz lumna organa v lateralni medcelični prostor (P)
d) preprečujejo prehod molekul iz celice v celico


26. Značilnosti intermediarnih filamentov:
a) so kemijsko heterogena skupina (P)
b) so tkivno specifični (P)
c) so polarni
d) v citosolu je velika kocentracija prostih gradnikov
e) za sestavljanje se fosforilirajo

27. Askorbinska kislina vpliva na:
a) sestavljanje tripletov kolagena (P zaradi hidroksiprolina?)
b) povezovanje tripletov kolagena (P zaradi hidroksilizina?)
c) fosforilacija kolagena
d) odcepitev peptidnih koncev v zunajceličnem prostoru

28. V notranji mitohondrijski membrani so encimi za:
a) translokatorji proteinov za matriks (P)
b) encimi dihalne verige (P)
c) encimi Krebsovega cikla
d) encimi Kalvinovega cikla
e) translokatorji za zunanjo membrano

29. Napiši naloge GER! (5 črtic)

30. SRP se veže na:
a) proteine, ki se kotranslacijsko translocirajo v ER (P)
b) le citoplazemske proteine
c) le proteine za plazmalemo
d) proteine za sekrecijo (P)

31. Proteoglikani se večinoma nahajajo v ______ (ekstracelularnem matriksu) in so ____ (negativno) nabiti, zato vežejo ____(katione), ti pa vežejo ___(vodo), kar daje lastnost ___ (mehansko odpornost).


32. p53 inducira izražanje __(p21)

33. Proteini, ki gredo v jedro, imajo __(jedrni lokalizacijski signal?), pomagajo jim __ (importini?).

34. Večja koncentracija ATP G aktina povzroči ____ (polimerizacijo) aktinskih filamentov.

35. Jedrni LAMINI/LAMININI (obkroži pravilno) IMAJO/NIMAJO (obkroži pravilno) jedrni lokalizacijski signal.

36. Napačno zaporedje nukleotidov je GENETSKA/EPIGENETSKA (obkroži pravilno) mutacija.

37. Epigenetske spremembe so najbolj izražene na PROMOTORSKIH/KODIRAJOČIH delih. (nekako tako, jaz sem dal prvo)

38. DIFERENCIRANE/NEDIFERENCIRANE celice imajo večjo delitveno sposobnost.