Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)

1. Poveži koencime z metabolnimi procesi...(vit c,vit d,nadh,nadph,folat,plp)-(sint.kolagena menda,konc. Ca2+,
glukoneogeneza,sint. holesterola,biosinteza nukleotidov,transaminacije)

2. Reakcije z laktat DH,glutamat DH in piruvat DH ter do kakšnih biokemijskih sprememb pri tem prihaja.

3. G-protein - delovanje + na katera dva encima vpliva (adenilat ciklaza,fosfolipaza c) Shematično prikaži.

4. Katere spojine nastanejo pri transaminacijah naslednjih AK: alanin,glutamat,aspartat (torej piruvat,
alfa-ketoglutarat,oksaloacetat) in v katerih metabolnih procesih sodelujejo ter njihove strukturne formule.

5. Napisana sta dva reagenta: holesterol + propionil-CoA ---(aciltransferaza)----> kaj nastane Nariši strukturno
formulo dobljene spojine in njeno vlogo v celici.

6. Oksidativna fosforilacija in fosforilacija na ravni substrata. Napiši reakcije.

7. Utilizacija beta-hidroksibutirata v tkivih...Shematično prikaži.

8. Kakšno je pravilno zaporedje DNA popravljalnih encimov: eksonukleaza,endonukleaza,ligaza,DNA-polimeraza 1...
Tu je pomembno, da veš, da je ligaza na koncu in samo en odgovor je imel ligazo na koncu...tko da :)

9. Dentinogenesis imperfecta

10. Delovanje produktov peroksidaznega sistema na bakterije v ustih. (tisto s tiocianatnim ionom)

--------
(dodano 14.6.200)
1.povezi ustrezne koencime z ustreznimi reakcijami

-vitamin C
-vitamin D
-PLP
-nadph
...

-sinteza kolagena
-transaminacije
-metabolizem kalcija
-sinteza holesterola
...

2.Napisi reakcije z laktat dehidrogenazo, piruvat dehidrogenazo in glutamat dehidrogenazo. Kaj se dogaja na kemijskem nivoju?
3.Napisi reakciji oksidativne fosforilacije ter eno reakcijo fosforilacije na ravni substrata. Kaj omogoča nastanek ATP pri posamezni reakciji?
4.Shematsko prikazi porabo beta-hidroksibitirata mozganih. Kako iz njega dobimo energijo?
5.holesterol + palmitoilQA------

kaj je produkt te reakcije? Narisi ga. Kaj je njegova funkcija v celicah?

6.Kaj so produkti transamonacije aspartata, glutamata, alanina? Narisi strukturne formule in napisi, kaj so njihove glavne funkcije v telesu!
7.Shematsko prikazi delovanje preko G proteina, nastej dva encima na katera deluje.
8.Obkrozi pravilen vrstni red popravljanja evkariontske dna z izrezovanjem- endonukleaza, eksonukleaza, polimeraza, ligaza 9.Napisi reakcijo sinteze RNA verige. Primerjaj encimske aktivnosti RNa in DNA polimeraze 10.Kaksne vire energije izkorisča srčna misica, opisi, kaj se dogaja med ishemijo