Kolokvij (2004)

Kolokvij 1.letnik 2004

1. K 100ml 0,1 M fosfatnega pufra pri pH 7,1 dodamo 1ml 1M raztopine NaOH. Izračunajte pH nastalega pufra, če so vrednosti pKa1= 6,8 pKa2= 1,96 pKa3= 12!

2. a) napišite strukturno formulo ATP in na strukturi označite posamezne vezi
b.) katera izmd spodaj navedenih spojin spada med energetsko bogate:
glukoza 6-fosfat, AMP, glicerolfosfat, ATP
3. Pojasnite kaj za neko reakcijo pomeni pozitivna vrednost ∆G, kaj negativna in kaj če je enaka 0.
4. Napišite strukturni formuli laktata in piruvata. Katera od obeh spojin je bolj oksidirana
5. Napišite imena vodotopnih vitaminov in njihovih koencimskih oblik oz. oblike prostetičnih skupin, ki sodelujejo v bioloških sistemih.
6. Izračunajte izoelektroično točko glutaminske kisline, če poznamo vrednosti pKa skupin, ki lahko disociirajo: pka za alfa-COOH skupino je 2,1, pKa za gama-COOH skupino je 4,1 in pKa za amino skupino je 9,5. S formulami prikažite obliko aminokisline pri kislem, bazičnem pH in pri pH izoelektrične točke.
7.napišite kaj ponazarja Michaelis-Mentova konstanta Km.
8. Napišite na kakšen način je mogoče uravnavati encimsko aktivnost.
9. Napišite strukturno formulo riboze v cikčlični in aciklični obliki. Kakšna vez nastane pri reakciji ciklizacije
10. Vodna raztopina UTP s koncentracijo 57,8mg/l ima absorbcijo A= 1,01 pri debelini kivete 1 cm in pH 7,0. Izračunajte molski absorbcijski koeficient, če je molekulska masa UTP 586.