Pisni izpit - 11.1.2005

Biokemija I – pisni izpit 11.1.2005

1. Narišite reakcijski profil za počasno endergonsko kemično reakcijo ter označite in imenujte termodinamske pokazatelje! Na isti krivulji črtkano prikažite vpliv biokemijskega katalizatorja!

2. Kako (in zakaj) se obnašajo fiziološki plini pri raztapljanju v krvi

3. Z enačbama prikažite delovanje acetatnega pufra pri dodatku 1 mola HCl oz. 1 mola NaOH!

4. Napišite strukturno formulo reducirane oblike glutationa! Kakšen je pomen te spojine v organizmu

5. Katera vrsta molekul določa specifičnost vodotopnih hormonov in katera specifičnost lipidotopnih hormonov

6. Opišite molekulsko sestavo nukleosoma! Kakšen je pomen te strukture

7. Kakšen je molekulski vzrok in kakšne so molekulske posledice za srpasto celično anemijo

8. Opišite strukturo tropokolagena in njegovo nadaljno organiziranje v kolagen!

9. Kakšne so strukturne in biokemijske značilnosti α-heliksa!

10. Ali se pri nekompetitivni inhibiciji encima spremeni njegova afiniteta do substrata