Kolokvij - II. (2012-01-03)

verzija A

1.Obrazloži nastanek hidrofobne sile!

2. Razdalje med sosednjimi jedri atomov so v molekulah reda velikosti
- 2nm
- 0,2nm
- 0,02nm
- 0,002nm

3. v raztopini KCl je negativno nabita membrana
- v veliki oddaljenosti od membrane je koncentracija kalijevih ionov večja od koncentracije klorovih ionov
- v veliki oddaljenosti od membrane je koncentracija kalijevih ionov manjša od koncentracije klorovih ionov
- v bližnji okolici membrane je koncentracija kalijevih ionov manjša od koncentracije klorovih ionov
- v bližnji okolici je koncentracija kalijevih ionov večja od koncentracije klorovih ionov

4. katero od navedenih svetil oddaja koherentno svetlobo?
neonska svetilka, sonce, volframova žarnica, laser

5. dielektričnost neke snovi je 4, permeabilnost pa 1. Kolikšna je hitrost elektromagnetnega valovanja v tej snovi ??
1,5 10^8 m/s
0,75 10^8 m/s
12 10^8 m/s
3 10^8 m/s

6. jedro katerega od navedenih izotopov ima dvakrat večji radij kot jedro izotopa 12 Mg^23?
23 V^50
52Te^125
80Hg^200
6C^12

7. Pri tem vprašanju označite napačno trditev. Napetost v zanki se inducira:
- če se pri konstantni ploščini zanke s časom spreminja njen obseg
- če se s časom spreminjata kot med smerjo zanke in smerjo magnetnega polja
- če se s časom spreminja magnetni pretok skozi zanko
-če se s časom spreminja njena pločina

8. zapišite izraz za velikost sile na vodnik po katerem teče električni tok v magnetnem polju in obrazložite simbole. kot med vodnikom in smerjo magnetnega polja je alfa.

9. pojasnite zvezo med frekvenco pri kateri je uho najbolj občutljivo in dolžino sluhovoda.

10. Obrazložite zakaj mora biti energija fotona, ki povzroči nastanek para elektron-pozitron vsaj 1,02 MeV?

11. Katera od navedenih razporeditev atoma ogljika, dušika, kisika in vodika ustreza peptidni vezi?
(narisane so bile 4 različne vezi)

12. rAČUNSKA NALOGA

Na ionizirani molekuli je en pozitiven naboj e0 na koordninati (0,0), drugi pozitiven naboj e0 pa je na kooridnati (1nm, 0) ( e0= 1,6 10^-19 As, E0 (influenčna konstanta)= 8,86 10^-12 As/Vm)
a) kolikšn silo čuti ion Na+, ki miruje na koordinati (2nm, 0)
b) Ion Na+spustimo, da se začne prosto gibati. Kolikšna je kinetična energija iona, ko doseže koordinato ( 3nm, 0)? Masa Na+ je veliko manjša od mase molekule!