Kolokvij (2010-11-23)1.)Po istem klancu spustimo najprej telo, ki ima obliko valja, drugič pa telo, ki ima obliko kvadra. Pri gibanju kvadra zanemarimo vpliv trenja. V odgovoru napišite, če sta hitrosti, ki ju dosežeta telesi na dnu klanca, enaki in utemeljite svoj odgovor!

2.)Kakšna je razlika med intenzivnimi in ekstenzivnimi količinami in navedite en primer za vsako!

3.)Bernoullijeva enačba
•nam omogoča izpeljavo Hagen-Poiseuillovega zakona
•je posebna oblika zakona o ohranjevanju energije
•nam omogoča, da izračunamo silo trenja zaradi viskoznosti
• se uporablja pri opisu gibanja togega telesa

4.)Osmotski tlak raztopine pri dvakrat večji koncentraciji topljenca
•je zvečan za ln2-krat, saj je opravljeno delo sorazmerno naravnemu logaritmu razmerja koncentracij
•je zmanjšan na polovico, saj imamo zmanjšano koncentracijo topila
•je zvečan za dvakrat, saj se poveča koncentracija topljenca
•ostane enak, saj se ne spremeni koncentracija topila

5.)Med navedenimi izjavami obkrožite napačno!
•Specifična toplota dvoatomnega plina pri stalnem tlaku je 7R/2M.
•Specifična toplota enoatomnega plina pri stalnem tlaku je 5R/2M.
•Specifična toplota dvoatomnega plina pri stalnem volumnu je 5R/2M.
•Specifična toplota dvoatomnega plina pri stalnem tlaku je 5R/2M.

6.)Nasičeni parni tlak pri 10C je 1228Pa, pri 20C pa 2338Pa. Pri 10C je bila relativna vlažnost 60. Kolikšna bi bila relativna vlažnost istega zraka pri 20C?

7.)V telo z maso m1, ki visi na zelo dolgi tanki nitki, trči z neprožnim trkom telo z maso m2, ki se giblje s hitrostjo v. Napišite izraz, s pomočjo katerega bi lahko izračunali maso m2, če izmerimo največji odmik nihala od njegove mirovne lege (xm) in upoštevamo, da velja v0=ω0x0, kjer je v0 največja hitrost nihala po trku in ω0 njegova krožna lastna frekvenca.

8.)Pri enakomernem pospešenem gibanju je lega telesa v odvisnosti od časa
•kvadratna funkcija
•linearna funkcija
•ves čas ista
•eksponentna funkcija

9.)Snov stisnemo. Delo pri tem je 110J, snov pa odda 70J toplote. Za koliko se je spremenila notranja energija snovi?
•40J
•110J
•-180J
•-40J
10.)1 kg m2 s-2 je enota za
•delo
•gibalno količino
•vrtilno količino
•moč

11.)Za kolikokrat se spremeni lastna frekvenca matematičnega nihala, če povečamo njegovo dolžino za štirikrat?
•Zveča se za dvakrat.
•Zmanjša se za dvakrat.
•Zmanjša se za štirikrat.
•Zveča se za štirikrat.

Računska naloga
Žila s polmerom 1mm in z dolžino 2cm se razdeli na dve ožji žili s polmerom 0,8mm, pri čemer je padec tlaka krvi v ožjih žilah enak padcu tlaka v debelejši žili.
•Kolikšen je viskozni (hidrodinamki) upor ene izmed ožji žil, če je viskozni upor debelejše žile enak 1,4 *108 Ns/m3(?) ?
•Kolikšna je dolžina ožjih žil?