Pisni kolokvij (feb2001,jan2002)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kolokvij-biofizika2.doc)kolokvij-biofizika2.doc38 kB
Snemi datoteko (kolokvij_-biofizika1.doc)kolokvij_-biofizika1.doc44 kB
KOLOKVIJ - BIOFIZIKA 20.11.2001

MEHANIKA

1. Kakšen sta radialni in tangencialni pospešek pri enakomerno pospešenem kroženju po krožnici z radiem r in s kotnim pospeškom a ob času t, če je ob času t=0 kotna hitrost enaka nič
2. Navpično vzmetni nihalo niha z določeno frekvenco v. Kako bi to nihalo nihalo na luni in v čem bi bilo to nihanje različno od tistega na zemlji
3. Potencialna energija dveh nabojev, od katerih je eden pozitiven, drugi pa negativen,

narašča
z naraščajočo razdaljo med nabojema.
pada
4. Tekočina moči, če je površinska energija stika
večja
- podlaga-zrak od površinske energije stika tekočina-zrak.
manjša

večja
- podlaga-tekočina od površinske energije stika podlaga-zrak.
manjša
Obkroži enega od štirih odgovorov.
5. Skozi cev teče pri razliki tlakov Dp volumski tok F nestisljive, viskozne tekočine. Kakšen bo volumski tok, če pri isti tlačni razliki dodamo cevi vzporedno še dve enaki cevi

TERMODINAMIKA

1. Razmerje med specifičnimi toplotami idealnega plina pri stalnem tlaku in stalnem volumnu je
a. vedno ń kot 1
b. vedno ń kot 2
c. vedno á kot 1
d. v določenih primerih enako 1
Obkroži vse pravilne odgovore.

2. Adiabatna stisljivost idealnega plina je
večja manjša
od njegove izotermne stisljivosti.

3. Delo, ki ga opravi idealni plin z volumnom V, ko se izotermno razpne na volumen V2, je sorazmerno

V2/V1 (V2 - V1)^2 (V2 - V1)^1/2 ln(V2/V1)

4. Za koliko se pri gornjem razpenjanju spremeni entropija enega kilograma tega plina. Napišite ustrezen izraz.

5. Kateri parameter določa kako se s T spreminja topnost plinov


KOLOKVIJ - BIOFIZIKA 08.01.2002

ELEKTRIKA


1. Enota za influenčno konstanto x!
2. Enota za dielektrično konstanto x!
3. Vrednost električne poljske jakosti v nekem ploščnem kondenzatorju je 2V/cm. Za koliko se spremeni vrednost električnega potenciala, če se v smeri električne poljske jakosti pomaknemo za 2 mm
4. Membrana s površinsko gostoto naboja meji na vodno raztopino NaCl, ketere številčna gostota je n. Na oddaljenosti z ima posledični električni potencial vrednost (z). Napiši izraz za gostoto naboja na oddaljenosti z od membrane
5. Kolikšna je v stacionarnem stanju vrednost električne poljske jakosti na oddaljenosti r od tokovnega izvora I+, ki se nahaja v prevodni snovi z električno prevodnostjo

TRANSPORTNI POJAVI

1. Katere lastnosti snovi vplivajo na hitrost ohlajanja nekega predmeta, ki se ohlaja zaradi toplotnega toka skozi obdajajočo ga snov
2. Prepustnost membrane je odvisna od
1.
2.
3.
3. Kako sta razporejena elektrona, ki tvorita p vez med dvema atomoma
4. Kako se spreminja velikost atomov po vrstici periodnega sistema
5. Kako se spreminja ionizacijska energija po vrstici periodnega sistema

ATOMIKA

1. Van der Waalsova sila med dvema molekulama je
privlačna odbojna
2. Van der Waalsova sila med dvema molekulama pada z razdaljo med njima (r) kot
r^-3 r^-4 r^-5 r^-6 r^-7
3. Zakaj so molekule, ki z vodo ne interagirajo, hidrofobne
4. Energije vodikove vezi so tipično
3kJ/mol 30kJ/mol 300kJ/mol 3000kJ/mol
5. Kakšna je prostorska porazdelitev zunanjih elektronov ogljika pri sp3 hibridizaciji in sp2 hibridizaciji

NALOGA

Ko obrnemo električni dipol iz ravnovesne lege za 180° v smer, ki je nasprotna smeri zunanjega električnega polja, opravimo delo 5x10^-17 J.
Kolikšna je električna poljska jakost, če je velikost električnega dipola enaka
7x10^-21 Asm
Kolikšen največji navor deluje na električni dipol med obračanjem