Pisna vprašanja (2013-09-02)

Imamo kapljico vode na površini katere so površinsko aktivne snovi. Ali se oziroma kako se spremeni površinska napetost kapljice, če njeno površino povečamo, število PAS pa ostane isto?

Ledeno mrzlo vodo segrejemo do vrelišča. Kolikšna je sprememba temperature?
373 K
273 K
100 K
300 K

Električni dipol ima en pol na koordinati (1cm,0), drugega pa na koordinati (-1cm,o). Na (0,5cm,0) je vrednost električnega potenciala enaka +50 mV. Nariši ekvipotencialne črte za vrednosti -0,1 mV in +50 mV.

Enota za gostoto magnetnega polja je?

Kako se spremeni gibljivost, če povečamo viskoznost tekočine in jakost električnega polja za dvakrat?

Napiši Bernoullijevo enačbo in pojasni en primer njene uporabe.

Navedi en primer delektrika in pojasni njegov učinek na električno polje.

V prostoru z 0°C imamo posodo z vrelo vodo. Nariši graf spreminjanja njene temperaturev odvisnosti od časa. V isti graf nariši še spreminjanje T iste vode v prostoru, kjer je 50°C.

Sorazmerno s čim se spreminja osmozni tlak vode?

Gostota živega srebra je 13500 kg/m3, kolikšnem tlaku ustreza 10 mmHg?
1350 Pa
13500 Pa
135 Pa
13,5 Pa

Plin adiabatno stisnemo, kako se pri tem spremenita notranja energija in entropija?

Napiši povezavo med tlakom, gostoto in temperaturo idealnega plina. Označi komponente in konstante.

Nariši graf odvisnosti Wp od radija med dvema atomoma, ki tvorita dvoatomarno molekulo. Označi Wd in optimalno razdaljo.

Čez 1cm pride 1/64 vpadnega toka, koliko ga pride čez 0,5cm? (8/64, 1/64,2/64, 4/64)

Kam kaže rezultanta sil na enakomerno pospešujoče telo? (v smeri hitrosti, v smeri pospeška, v nasprotni smeri hitrosti)

Koliko je približna velikost proteina? (10na-12, 10na-10, 10na-8)

Od česa je odvisna lastna frekvenca vzmetnega nihala? (samo mase, konstante vzmeti in mase, šeneki, šeneki)

Kako se zmanjša najmanjša valovna dolžina fotonov, če povečamo grelni tok? (poveča, pomanjša, ne spremeni)

Računski:

2 litroma vode s temperaturo 350 K dodamo neznano maso vode s temperaturo 310 K. Sistem je toplotno izoliran.
a) Kolikšna je neznana masa vode, če je zmesna T=310K?
b) Kolikšna pa je neznana masa vode, če je Tzmesna T ista, pri mešanju pa iz sistema uide 40kJ toplote.

Druga računska je bila identična 9. nalogi iz poglavja Elektrika, mogoče malo spremenjeni podatki.