Pisna vprašanja (2012-02-13)

1. Narisani so bli grafi in sicer odvisnost regulirane količine od časa in moči od časa,
oboje pri proporcionalni kontroli. Mogu si obkrožit pravo kombinacijo.

2. Od česa je odvisna sila trenja?

3. Po cevi teče viskozna tekočina pri isti razliki tlakov in isti dolžini cevi, le da 1. Teče skozi cev, katere radij je 0,1mm, drugič pa skozi cev radija 0,3mm. Kolikokrat je volumski tok v drugi cevi večji?
• 2x
• 4x
• 9x
• 81x
4. Ali se razlikuje vztrajnostni moment v 1. in 2. primeru, če skozi težišče togega telesa poteka os vrtenja, le da poteka v drugem primeru drugače kot v prvem (enkrat vodoravno, drugič navpično)? Odgovor utemelji

5. Nariši sliko predmeta, ki je od zbiralne leče oddaljen 2cm, njeno gorišče pa je 3cm. Ali je slika navidezna ali realna?Obrazloži

6. Pokaži izpeljavo enačbe, ki nam pove kako veliko je električno polje v okolici neskončne, nabite plošče. (Ja mene je tut zalimalo da je treba znat izpeljavo na pisnem delu)

7. Nariši graf, ki prikazuje odvisnost potencialne energije od razdalje med dvema atomoma, ki tvorita na razdalji 0,2nm molekulo. Disociacijska energija je 7eV.

8. Narisano imaš električno vezje v katerem so vezani 3 enaki upori. Prvi je vezan zaporedno na drugega in tretjega, ki sta vezana vzporedno. Napetost na izvoru je 9 V. Kolikšen je padec napetosti med črko a in b?
• 6V
• 3V
• 8,1V
• 4,9V

9. Opiši nastanek elektrodnega potenciala.

10. V električnem polju imaš električne dipole. Nekateri so usmerjeni v smer električnega polja, drugi kažejo v smer nasprotni električnemu polju. Razlika med velikostjo njihovih energij je 2pE. S pomočjo Boltzmanovega faktrorja izrazi razliko med njimi, če veš, da je tistih dipolov, ki so usmerjeni v smer el. polja N.

11. Po površini polijemo viskozno tekočino in nanjo položimo ploščo. Sila s katero vlečemo ploščo je sorazmerna:
• masi plošče
• površini plošče
• gostoti tekočine
• Pa še neki je blo

12. Skozi 3cm snov se gostota energijskega toka zmanjša za 30. Koliko se zmanjša skozi 6cm snovi (neki takega je blo)
• 15
• 30
• 45
• 51

13. Koeficient dušenja je večji od krožne frekvence. Pri tem telo:
• Ne zaniha, odmik se zmanjšuje
• Zaniha, amplituda nihanja se povečuje
• Zaniha, amplituda nihanja se zmanjšuje
• Ne zaniha, amplituda se zmanjšuje

14. Valovanji, ki nihata z enako frekvenco, v katerem primeru je amplituda najmanjša
15. Neobrnljivi proces, plin se razširi na dvakratni volumen, ki ga je imel prej. Neka finta z entropijo in vRln(2)

16. Telo se povrne nazaj v prvotno obliko ko se nahaja v območju, ki je:
• Večje od meje prožnosti in manjše od meje tečenja
• Manjše od meje natezne trdnosti in večje od meje tečenja
• Večje od meje sorazmernosti in manjše od meje prožnosti
• Večje od meje prožnosti in manjše od meje sorazmernosti

17. Kakšen je končni tlak pri adiabatnem razpenjanju plina glede na začetni tlak, če smo plin razpeli na dvakratni volumen?
• Enkrat večji
• Enkrat manjši
• Več kot enkrat večji
• Več kot enkrat manjši

18. Prosta entalpija je termodinamski potencial pri:
• Stalni temperaturi in stalnem volumnu
• Stalnem tlaku in stalni temperaturi
• Stalnem tlaku in stalnem volumnu
• V izoliranem stanju

19. Ena računska s potapljačem

20. Ena računska z jodom