Pisna vprašanja z odgovori

Razdeljeno po sklopih:

- noga
- roka
- thorax
- abdomen
- czs
- glava


1. Sprednja golenska loža (meje, vsebina, funkcija mišic)

Meje: ZADAJ fibula in membrana interossea, LATERALNO septum intermusculare cruri anterius, MEDIALNO tibia, SPREDAJ fascia cruris.
Vsebina: Sprednja golenska loža vsebuje večinoma mišice (in dele kite nekaterih istih mišic), poleg teh pa v sulcus cruralis tibialis (med m. tibialis anterior, m. flexor hallucis longus in m. extensor digitorum longus) še a. tibialis anterior, vv. tibiales anteriores in n. peroneus profundus. Mišice (od tibialne proti fibularni strani) in njihove funkcije:
Ime: Funkcija:
m. tibialis anterior dorzalna flexija, supinacija in addukcija stopala, če je stopalo fixirano, poteza golen navzpred
m. extensor digitorum longus extenzija prstov, dorzalna flexija, abdukcija in pronacija stopala
m. peroneus tertius krepi dejavnost m. extensor digitorum longus
m. extensor hallucis longus extenzija palca, dorzalna flexija stopala

2. Kolenski sklep (sklepne površine, mehanika, vezi)

V articulatio genus artikulirajo femur, tibia in patella (ki je pravzaprav sezamoidna kost v kiti m. quadriceps femoris). Med neskladne sklepne površine femurja, tibiae in patellae sta vstavljena vezivnohrustančna meniscusa (medialis in lateralis, oblikovana sta kot bolj ali manj zaprti črki C). Na tibii sta sklepni površini condylus medialis in lateralis (na facies articularis superior), na femurju pa istoimenski, poleg pa še facies articularis patellae za pogačico. Zgornja sklepna površina tibiae je razdeljena na polovico z dvignjenim delom (eminentio intercondylare). Meniscus medialis se pripenja spredaj in zadaj malce pred robove facies articularis superior, v sredini, najbolj medialno, pa je zraščen z lig. collaterale tibiale. Lateralni je priraščen tik pred in tik za eminentio intercondylare in je tako precej bolj mobilen od medialnega. Ob fleksiji se meniscusa pomakneta malce nazaj, ob rotaciji pa en nazaj in drugi naprej (tja kamor ju porineta stegnenična kondila).
Kolenski sklep je trochogynglimus z maximalno amplitudo flexije in extenzije 145°, rotacije pa 40°.
Sklep ojačuje mnogo vezi, nekatere od teh prispevajo še niti za fibrozni del sklepne ovojnice (lastnih nima). Spredaj je od apexa patellae na tuberositas tibiae potekajoč lig. patellae. Ob straneh, bolj spredaj, sta retinaculum patellae laterale in mediale, ki vsak na svoji strani povezujeta kondile femurja in tibiae, sta podaljška kit mišic vastus lateralis in medialis. Lateralno in medialno sta ligg. collaterale fibulare in tibiale. Fibularni teče iz epicondylus lateralis femori na caput fibulae, tibialni pa iz epicondylus medialis femori na medialno ploskev tibiae, precej pod tuberositas tibiae (je trikotaste oblike). Zadaj sta lig. popliteum obliquum (podaljšek kite m. semimembranosus) in arcuatum (izvira iz caput fibulae*), ki se prepletata in tvorita zadnji del sklepne ovojnice. Znotraj samega sklepa pa so: lig. transversum genus (povezuje sprednja kraka meniscusov), ter lig. cruciatum anterius (iz sprednje interkondilarne kotanjice na posterolateralni del medialnega kondila stegnenice) in posterius (iz zadajšnje interkondilarne kotanjice na anteromedialni del lateralnega kondila stegnenice). Križni vezi sta postavljeni tako, da je v vsakem položaju kolena vsaj en napet.
(NI MED VPRAŠANJI, AMPAK NE ŠKODI VEDETI:)): Sklepna ovojnica je široka in ohlapna, epikondila femurja nista v njej. Na femurju sega fibrozni sloj zadaj dalj od sklepnega hrustanca kot spredaj. Na tibii je naraščen neposredno ob hrustanec. Sinovialna ovojnica je naraščena po robovih sklepnih povšin, vendar ne ovija celotne notranjosti sklepa. Postavljena je v obliki črke U, tako da prosta konca gledata nazaj. Tako so notranje vezi kolena izvzete in lažje dostopne od zadaj za morebitne operacije.


...