Pisna vprašanja (2012)


1. Kolikšen je približno procent prebivalstva nad 65 let
a) 10
b) 15
c) 20
d)...
2. Kolikšen procent odraslih v Sloveniji kadi
a)20
b)30
c)...
3. za povezat vrste prenosa (prenos okužbe, informacij, organizacijski, socialni) z definicijo
4. za povezat neizinirajoča sevanja(nizkofrekvenčno, visokofrekvenčno, IR, vidna, UV) z opisom njihovih učinkov
5. kateri plini so sekundarni osneževalci
a)ozon, prašni delci
b) ozon, SO2
c)ozon, NO2
d)...
6. kateri plin se lahko širi 1000km daleč
a) CO
b) SO2
c)...
7. za katero sevanje,delc velja, da ga vpije vodik
a) nevtron
8. Največja zdravstvena enota v Slo. skrbi za
a)600.000 preb.
b)...
9. za povezat dejavnosti (umivanje zob,prehrana, ..) z opisom
10. kakšni so učinki hrupa na najnižji stopnji škodljivosti
11. kakšni so akutni učinki onesnaženega zraka
a)draženja očesne veznice,glavobol, poslabšanje kron. bolezni srca in žilja
b)...
12. kakšni so naravni viri ionizirajočega sevanja
13. kako se plačuje v specialnih ambulantah
a) storitveni sistem
b)...
14. kaj ne velja za sekundarno raven
a) ne rabiš napotnice
b)...
15. kaj ne velja za vlogo države pri zdravstvu v RS
a) država v celoti plačuje zdr. zavarovanje
16. katere nevarne snovi se največ prevažajo po slo. železnicah
a) vnetljive tekočine in plini
17. katera nesreča povzorči veliko hudo poškodovanih
a) potres
b)mirna poplava
c) hudourniška poplava
d) plaz
e)...
18. kdo nadzoruje izvajanje zakonov
a) zdr inšpektorat RS
19. kateri so najpomembnejši zakoni
a) Zakon o zdr. dejavnosti, Zakon o zdr. službi, Zakon o zdr. Varstvu in zavarovanju
b) Zakon o zdr, dejavnosti, Zakon o zdr. Službi, Zakon o lekarniški dejavnosti
c)...
20. Kdo nadzoruje zdravstvene domove v javnem mrežju na regijski ravni
a) občina ali mesto
b) zdravstvena enota
c)...
21. Bolezni zaradi neprezračenosti, prenaseljenost
a) ošpice,tuberkuloza, pljučnica, meningitis
b)...
22. Katere kemične snovi so kratke pa dolge verige, dolge povzročajo škodljive učinke
a) alifatski
b) olefini
c) aromatski
d)....
23. Kateri index uporabljamo za oceno dopustnega časa trajanja velike obremenitve
a) HSI
b)...
24. Katerega raka povzroča zastrupitev z arzenom
a)rak pljuč, kože, mehurja
b) rak prostate, pljuč
c)...
25. stopnja kancerogenosti – obstaja omejen dokaz pri človeku, zadosten pri živalih
a)1
b)2a
c)2b..
26. kaj se šteje med posredne stroške
a) stroški zaradi prezgodnje smrti, odsotnosti od dela
27. katero področje je potresno najaktivnejše v Slo.