Ustna vprašanja - prof. Veranič

- transport skozi membrano
- kapacitacija spermija
- kontrola zvijanja proteina v ER
- homologna rekombinacija
- razlike aktinski filamenti - IF
- tumor supresorski geni
- premikanje s pomočjo fokalnih stikov (lokomocija celic)
- transport lizosomskih proteinov (GA -> lizosom)
- počasni/hitri odziv pri hormonski stimulaciji
- receptorska endocitoza
- mikrotubuli (celotno poglavje pride v poštev)
- aktinski filamenti (celotno poglavje pride v poštev)
- celični stiki
- zorenja mRNA
- LDL in hiperholesterolemija
- starševsko vtisnenje
- protoonkogeni, onkogeni
- kotranslacijski transport v ER
- mitohondrijsko dedovanje
- variabilnost Ig
- fibrilarni proteini
- potovanje ER do GA + zlitje veziklov + COP 2
- holandrično dedovanje
- ekspresivnost in penetranca
- transport jedrnih proteinov
- sinaptični kompleks
- sarkomera