Pisna vprašanja (29.8.2003)

1. Opišite enega od prenašalnih sistemov, ki omogočajo prenos snovi v ali iz mitohondrija.

2. Navedite 3 možne substrate glukoneogeneze in napišite glavno regulatorno reakcijo tega procesa.

3. Pojasnite, v kakšni obliki je skladiščen holesterol v celici. Razloložite kdaj in kako bo potekalo sproščanje iz teh zalog.

4. Shematično prikažite nastanek acetil-coA iz aminokisline glutamina.

5. Strukturna formula sečnine in sečne kisline. Imenujte spojine iz katerih ob razgradnji dobimo ti dve spojini.

6. Izmed hormonov inzulin, kortizol, glukagon in adrenalin izberite najustreznejšega za uravnavanje navedenih procesov
a)stimulacija glukoneogeneze
b)stimulacija glikolize v mišicah
c)inhibicije lipolize v maščevju
d)aktivacija proteolize v mišicah
(pri vsakem procesu samo en najustreznejši)

7. Razložite osnovno razliko v mehanizmu inhibicije sinteze RNA med aktinomicinom D in strupom zelene mušnice.

8. Naštejte encime, ki sodelujejo pri podvajanju DNA in pojasnite njihovo vlogo v tem procesu.

9. Kakšne napake na DNA povzroča
a)kajenje
b)radioaktivno sevanje
c)sončna svetloba
Za enega od omenjenih primerov opišite, kako se takšna napaka lahko popravi.

10. Navedite osnovne metabolne poti eritrocitov in kratko pojasnite njihov pomen.

*************
In še verzija od Anje:

BIOKEMIJA 2 - PISNI IZPIT 29.8.2003

1. Opiši in razloži enega izmed prenašalnih sistemov v celici.
2. Katere metabolične poti potekajo v eritrocitih? Zakaj so pomembne?
3. Razgradnja glutamina do acetilCoA (shematično).
4. V kakšni obliki se holesterol shranjuje v celici, kdaj in kako se sprošča?
5. Napiši vse encime, ki sodelujejo pri podvajanju DNA ter njihovo vlogo.
6. Nariši sečnino in sečno kislino. Pri razgradnji katerih molekul se sproščata?
7. Kako poškodujejo DNA a) nikotin b)radioaktivno sevanje c)UV svetloba? Izberi si eno izmed napak ter napiši kako se popravi.
8. Kako deluje na RNA polimerazo strup zelene mušnice in kako aktinomicin D? V čem se razlikujeta?
9. Razvrsti inzulin, glukagon, adrenalin ter kortizol k naslednjim procesom!Vsak hormon le k enemu procesu!
a)stimulacija glikolize
b)inhibicija lipolize
c)stimulacija glukoneogeneze
d)stimulacija razgradnje proteinov
10.Napiši tri molekule, ki lahko vstopajo v glukoneogenezo. Napiši regulatorno reakcijo za glukoneogenezo(tista s piruvat karboksilazo).

**********
In se prispevek Delije :

1.Opisi eden od transportnih sistemov ki prenasa substrat iz CITOSOLA V MITOHONDRIJ ali OBRATNO.
2.Shematsko prikazi pretvorbo GLUTAMINA v AcetilCoA
3.Kako je skladiscen v celici holestorol in kdaj ter kako se sprosca iz zalog.
4. Narisi strukturno formulo secnine in secne kisline ter poimenuj substrate iz katerih nastanejo.
5.Opisi glavne metabolne poti ERITROCITOv in razlozi njihov pomen.
6.Glavna razlika v inhibiciji sinteze RNA med AKTINOMICINOM D in strupom zelene musnice.
7. Nastej 3 substrate pri GLUKONEOGENEZI in shematsko napisi glavne regulatorne reakcije.
8.Kaksna poskodba nastane na DNA pri:KAJENJU, UV in radioaktivnem sevanju ? Izberi in Napisi, kako se ena
od teh napak popravi.
9.Izberi hormon, ki je najbolj primeren za naslednje dogodke v celici:inhibicija glukoneogeneze, glikogenoliza v misicah,inhibicija lipolize,razgradnja misicnih proteinov. Hormoni:glukagon,adrenalin,insulin,kortizol.
10.Nastej in opisi encime,ki sodelujejo pri podvajanju DNA.