Delni izpit I.

Delni izpit 1. - za dentalce (1 vprasanje drugaèno kot pri medicini)

- napiši reakcijo dihalne verige. kako vplivata rotenon in DNP na porabo kisika in tvorbo ATP?
- na molekularni ravni razloži amelogenesis imperfecta
- shematsko prikaži razgradnjo acetoacetata
- nastanek timinskih dimerov (nariši) in razloži (napiši) na kakšen način se popravi
- mehanizmi ki skrbijo za pravilno replikacijo DNA
- reakcija polimerizacije RNA in posttranskripcijske modifikacije
- prepoznaj spojino (piruvat) in napiši reakcijo oksidativne karboksilacije in reakcijo redukcije
- enačba reakcije aktivacije AK (tRNA) ...encim ki jo katalizira in razloži njegovo specifičnost
- naštej 4 posttranskripcijske modifikacije in razloži na insulinu
- produkti krebsovega cikla in zakaj je pri tem potreben kisik