Pisna vprašanja (2007-05-25)

1. Skupine pankreatičnih encimov, predstavniki. Hormon, ki spodbuja
sproščanje pankreatičnega soka.

2. Katero realcijo katalizira piruvat dehidrogenaza, zakaj je reakcija
inhibirana ko v mišicah poteka razgradnja maščobnih kislin.

3. Napiši neto reakcijo dihalne verige. Kakšen vpliv imata CN- in CO.

4. Napisanim encimom napiši koencime.
acil CoA dehidrogenaza
hidroksiacil CoA dehidrogenaza
acetil CoA mutaza
timidilat sintaza
metilmalonil CoA mutaza

5. Napiši reakcijo fenilketonurije, kako se prepreči klinične znake.

6. Tiroidni hormoni
prekurzor pri sintezi
kje je receptor na tarčni celici
kje se aktivira
aktivna oblika

7. HMG-CoA
prekurzor pri sintezi
v katerem tkivu največ nastaja
metabolična predelava naprej

8. Shematično reakcijo DNA ligaz, razlika med ligazami evkariontov in
prokariontov.

9. Kaj inhibirajo cisplatin, aspirin, kloramfenikol, sulfonamid,
kakšna bi bila klinična uporaba

10. Corijev ciklus reakcija, zakaj je pomembno da se pri zgodnjem
stradanju v jetrih razgrajujejo MK