2006-01-10 Pisna vprasanja

1. Nariši titracijske krivulje treh razlienih kislin (na isti graf)! pKa prve kisline je 2,5, druge 6,0 in tretje 10,0. Katera aminokislina ima pKa = 6.0
2. Kaj je pogoj za sklopljene reakcije Pomembnost sklopljenih reakcij v organizmu.
3. Napiši vse reakcije oksidativne fosforilacije (vred s koemncimi in prostetienimi skupinami).
4. Nariši dipeptid iz serina in tirozina pri pH = 7,4.
5. Naštej dva ženska spolna hormona in skiciraj njuno strukturo.
6. Naštej vsaj dva proteina, ki vsebujeta hem ter opiši njun fiziološki pomen.
7. Nariši α-heliks in povej kaj ga stabilizira.
8. Nariši krivulji nasieenosti s kisikom za mioglobin in hemoglobin!
9. Nariši krivuljo encima, ki deluje po Michaelis-Mentenovi kinetiki in krivuljo alosterienega encima!
10. Kaj veš o "cinkovih prstih"