Izstopni kolokvij - metabolizem (nov2002)


1. Adrenalin vpliva na presnovo tako, da a) poveča b) zmanjša hitrost oksidacijskih procesov, zato je pospešena c) poraba č) izgradnja kaloričnih zalog. Poveča se hitrost procesov d) glikogenoliza, e) lipogeneza, f)glikogeneza, g)lipoliza.

2. Tik pred koncem 4 urne obremenitve na ergometru je množina iz jeter izplavljene glukoze a) večja b) manjša c) enaka kot v mirovanju, koncentracija glukoze v krvi č) povišana d) blizu spodnje meje normalne koncentracije, e) enaka kot v mirovanju, razmerje insulin/glukogon f) višje, g) nižje, h) enako kot v mirovanju.

3. V primerjavi z lahkim mišičnim delom je RQ pri težkem mišičnem delu a) povišan, b) znižan, c) enak, ker je č) večje izplavljanje CO2 na račun laktacidoze, d) izmenjava CO2 preko alveolne membrane lažja, e) se zveča poraba O2 f) sta poraba O2 in izplavljanje CO2 enaka.

4. AcetilCoA a) spodbudi b) zavre aktivnost piruvat karboksilaze, zato je med kratkotrajnim stradanjem ob c) pospešeni č) zavrti B oksidaciji pospešena d) glikogeneza e) glukoneogeneza f) lipogeneza.

5. Hipoglikemija, ki nastopi ob veliki dozi zaužitega etanola je posledica a)spremenjenega oksidoredukcijskega ravnotežja v hepatocitih v smeri redukcije b) spremenjenega oksidoredukcijskega ravnotežja v hepatocitih v smeri oksidacije c) povečane porabe glukoze v možganih zaradi evforičnega stanja č) alkoholne stimulacije A celic langerhansovih otočkov.

6. Pri kwashiorkorju je razmerje neesencialne/esencialne aminokisline a)povišano, b) enako, c) znižano, dušikova bilanca je č) pozitivna d) negativna, e) nespremenjena, kar vodi do povečane možnosti f) infekcij g) fenilketonurije.

7. Pri DKA (brez lokalnih hipoksičnih razmer) je v primerjavi s kratkostrajnim stradanjem a) povečan b) zmanjšan c) enak transport substratov corijevega ciklusa v jetra, č) povečano d) zmanjšano e) enako izplavljanje prostih maščobnih kislin iz jeter in f) povečana g) zmanjšana h) enaka poraba glukoze v možganih.

8. Pri ketoacidozi je povečano delovanje antagonistov insulina, zato je acetilCoA karboksilaza v a) fosforiliranem b) defosforiliranem stanju, nastajanje malonilCoA je c) pospešeno č) upočasnjeno in d) zvečan e) zmanjšan je acikarnitinski transportni sistem preko f) notranje mitohondrijske membrane g) celične membrane.

9. Pri DAHS nastane hiperglikemija zaradi a) zmanjšanega vstopa Glu v celice živčevja b) zmanjšanega vstopa Glu v skeletna mišična vlakna c) povečane GNG v hepatocitih, kar vodi do smrti zaradi č) hipervolemičnega šoka d) hipovolemičnega šoka.

10. Najintenzivnejše izplavljanje alanina iz skeletnih mišic je pri a) kratkotrajnem stradanju b) postabsortivnem obdobju c) dolgotrajnem stradanju č) DKA d) absorptivnem obdobju.

Pravilni odgovori:
1. a,c,d,g
2. a,d,g
3. a,č
4. a,c,e
5. a
6. a,d,f
7. c,č,h
8. a,č,d,f
9. b,c,d
10. č