Pisna vprašanja (2006-06-27)

1.) Med popolnim stradanjem so glavni substrat glukoneogeneze a)maščobne kisline b)AK skeletnega mišičja c)ketonske kiskine d)mišični glikogen

2.) Zdrav posameznik preprečuje ortostatsko hipotenzijo z a)mišično črpalko b)zvečanjem perifernega upora c)aktivnostjo simpatika d) venokonstrikcijo

3.) Pri akutnem poslabšanju bronhialne astme pride do blage hiperkapnije zaradi vzdraženja a) receptorjev na nateg b) receptorjev pljučnega draženja c) kemoreceptorjev, ki jih vzdraži d) bronhokonstrikcija e) hiperkapnija f) povečanje vitalne kapacitete

4.) Če prejme oseba dozo sevanja 2 Gy, bo učinek odvisen od a) biološke aktivnosti sevanja b) telesne teže c) gostote sevanja d) uporabe zascite e) noben odgovor ni pravilen, ker je 2 Gy premajhna doza, da bi imela ucinek

5.) Pri testu koncentracijske sposobnosti ledvic uziva preiskovanec a) zelo slano vodo b) fizolosko raztopino c) le suho hrano in nic vode, test bo pozitiven, ce bo urin a) koncentriran b) diluiran c) enak kot pri zdravi osebi

6.) Pri zmernem poslabsanju bronhialne astme je kinetična energija zračnega pretoka v dihalnih poteh a) povečana b) pomanjšana, ker je c) manjši gradient tlakov v zunanjem segmentu d) večji gradient tlakov v notranjem segmentu e) manjši upor

7.) Pri kroničnem bruhanju za vsak izgubljen H pridobimo v ECT en a)Cl b)HCO3, zato nastane c)respiratorna alkaloza d)metabolna acidoza e)metabolna alkaloza, motnja se kompenzira s f) hipoventilacijo g) hiperventilacijo

8.) Če zdrav človek je samo oglj.hid. se diureza a)zveča b)zmanjša, dnevno izloči c)100 ml d) 400ml e)1200ml f)1500 ml. Voda v urinu je f)metabolna voda g)voda, ki, sledi topljencem v lumen tubulov.

9.)Hiperbilirubinemije, pri katerih gre za motnjo v konjugaciji bilirubina, so:
a) Gillberov sindrom b)zlatenica pri novorojenčkih c) zlatenica pri hepatitisu d) zlatenica pri kronični obstrukciji e) zlatenica pri zapori holedohusa

10.) Celice v ateromu, ki vsebujejo lipide so a)fibroblasti b)epitelijske celice c)mišične celice d) tkivni bazofilci e) makrofagi

11.) Anemija, ki nastane zaradi pomanjkanja folata je a)normokromna b) hipokromna c) hiperkromna d) normocitna e) mikrocitna f) makrocitna g) z megaloblasti v kostnem mozgu h) brez megaloblastov v kostnem mozgu

12.)Pri dekompenziranem cirkulacijskem šoku, preden se vključijo kompenzatorni mehanizmi, pride do a) zmanjšane perfuzije perifernih tkiv b) hipotenzije c) povečanega minutnega volumna srca d) povečanega perifernega upora e) anurije

13.) Pri infekciji pride do a)pozitivne bilance toplote b) povečane termogeneze c) povečane termolize d) periferne vazokonstrikcije d) spremembe nastavitvene točke v hipotalamusu

14.) K hipoglikemiji so nagnjeni ljudje z a)hiperfunkcijo adenohipofize b)hipofunk. adenohipofize c)adenomom medule nadledvičnice d)insuficienco nadledvičnice e) tireotoksikozo

15.) Do zamastitve jeter pri alkoholizmu pride zaradi a) zvečane beta oksidacije v jetrih b) zmanjšane sinteze VLDL v jetirh c) zvečane sinteze triacilglicerolov v jetrih d) večje glukoneogeneze

16.) Psihosocialni stres bi lahko bil vzrok za hipertenzijo zaradi a) hipertrofije nadledvičnice b) povečanega perifernega upora zaradi delovanja sym c) povečanega vnosa soli d)hipertrofije stene arteriol e) hipoadrenalizma

17.) Pri vnetiščpride zaradi edema do a) kongestije b) acidoze c) primarne hiperalgezije d) povečanega pretoka e) zmanjšanega pretoka krvi

18.) Pri a) osmotski b) sekretorni driski pride do hipotonične dehidracije zaradi c) povečanega izločanja Cl d) zmanjšane reabsorpcije žolčnih kislin e) povečane motilitete črevesja

19.) Pri hiperbilirubinemiji zaradi žolčnih kamnov bo narasla koncentracija a) konjugiranega b) nekonjugiranega bilirubina c) v plazmi d) v urinu.

20.) Zaradi povišanega intrakranialnega pritiska pride do a) povečanega dotoka skozi a. retinae b) zmanjšanega odtoka skozi v. retinae, kar ima za posledico c) eksophtalmus d) edemske papile v očesnem ozadju e) edema mehkega tkiva pod očnico

You have no rights to post comments

Uporabniški račun